Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Severe sandstorm hits United Arab Emirates
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip Lanka News - Severe sandstorm hits United Arab Emirates
je,s l=Kdgq ksid fi!Èh le<UqKq yeá ^Video&

ueo fmrÈ. l<dmfha rgj,a lsysmhlg fmf¾od rd;%S iy Bfha fmrjrefõ oeä iq<x iy l=Kdgq ;;a;ajhla u;=jQ nj cd;Hka;r udOH jd¾;d mjikjd' fi!È wrdìfha fmf¾od miajrefõ isg l=Kdgq ;;a;ajh u;=ùu ksid ßhdoa iy kef.kysr l,dmh we;=¿ ;odikak fmfoia iïmq¾Kfhkau ÿyqú,sj,ska jeiS f.dia ;sfnkjd'
fuu ÿyqú,s l=Kdgqj ms<sn|j mqj;am;aj,g
ksfõokhla ksl=;a lrñka fi!È n,OdÍka mjikqfha uyd ud¾.fha .uka .kak ishÆu jdyk b;d iqmßlaIdldÍj .uka l< hq;= njhs'

wo Èkfha lgd¾ iy ßhdoa we;=¿ m%foaY /il ishÆu mdi,a jid ;eîug n,OdÍka lghq;= lr ;sfnkjd'
wo fmrjrefõ § wnqvdì iy vqndhs m%foaYj,o oeä iq<x iy l=Kdgq ;;a;ajh u;=j ;snqKd'fï fya;=fjka n,OdÍka h;=remeÈlrejkag iy jdyk mojkakkag m%fõYï jk f,i wk;=re we.ùula o isÿ l<d'

wo Èkfha§ vqndhs we;=¿ m%foaY /il Y%S ,dxlslhka iyNd.S jk wÆ;a wjqreÿ W;aij lsysmhla meje;aùug o kshñ;j ;sfnkjd'

tu W;aij meje;afjk m%foaYj, fï jk úg;a oeä iq<x iy l=Kdgq ;;a;ajhla u;=j we;s njhs jd¾;d jkafka'

Gosssip Lanka News

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb