Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Ranjan Ramanayake Files Complaint Against Mahinda Rajapaksa At Bribery Commission

Ranjan Ramanayake Files Complaint Against Mahinda Rajapaksa At Bribery Commission

uyskaog tfrysj rkacka 
w,a,ia‌ fldñiug yd iS' whs' ã' hg hhs
-Video

iqkdñ jHikfhka miq furgg ,enqK remsh,a ñ,shk wiQ foll uqo,la‌ tjlg w.ue;s f,i lghq;= l< uyskao rdcmla‍I uy;d fm!oa.,sl .sKqul ;ekam;a lr .ekSfï isoaêh ms<sn| úu¾Yk h<s wdrïN lrk f,i b,a,ñka ksfhdacH weue;s rkacka rdukdhl uy;d Bfha ^24 jeksod& w,a,ia‌ fyda ¥IK fldñiug iy wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=jg meñKs,s lf<ah'


zfy,amska yïnkaf;dgZ kñka fuu uqo,a ;ekam;a lsÍfï isoaêh ms<sn|j tjlg l< meñKs,a, ksis mßÈ úu¾Ykh fkdl< nj;a h<s tu úu¾Yk wmla‍Imd;Sj isÿ lrk f,i;a rkacka rdukdhl uy;d wod< meñKs,af,ka b,a,d isà'

tjlg isá w.úksiqre ir;a tka' is,ajd wod< úu¾Yk w;ru.§ k;r lr oeuq neúka ta isoaêh ms<sn| úu¾Yk wdrïN lr isÿ ù we;af;a l=ula‌oehs rgg fy<s lsÍu jeo.;a jk njo ksfhdacH weue;s rkacka rdukdhl uy;d meñKs,s lrñka lshd isáfhah'

tu ùäfhdaj my,ska n,kak

Ranjan Ramanayake Files Complaint Against Mahinda Rajapaksa At Bribery Commission Ranjan Ramanayake Files Complaint Against Mahinda Rajapaksa At Bribery Commission Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.