Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

President Maithri goes Shopping

President Maithri goes Shopping

ckm;s ffu;%S wjqreoaog fmdf<a .shmq yeá
-VIDEO

fmdf<dkakrej - je,slkao" f;jkmsáh i;s fmdf<a§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fjf<÷kaf.ka NdKav lsysmhla ñ,§ .;ay'

ta ckdêm;sjrhd weu;sjrfhl=j isá ld,fha ixj¾Okh lsÍug ie<iqï lr ;snQ i;s fmd< ixj¾Okh lr újD; lsÍfï wjia:djg tla fjñka'

tys§ ckdêm;sjrhd i|yka lf<a j;auka wdKavqj f.dúhka fjkqfjka lemù isák njh'


ckm;s i;s fmdf<a § fj<÷ka iu. oelajQ woyia iu. ùäfhdaj my;ska krUkak''


President Maithri goes Shopping President Maithri goes Shopping Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, April 14, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.