Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

MP Basil Rajapaksa remanded till 5th of May - VIDEO

MP Basil Rajapaksa remanded till 5th of May - VIDEO

neis,a rdcmlaI rlaIs; nkaOkd.dr.; flf¾
uehs 5 fjklï we;=f,a
-VIDEO

ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;d tys wd¾:sl ixj¾Ok wud;HxYfha ysgmq f,alï ffjoH ksyd,a ch;s,l iy tu fomd¾;fïka;=fõ ysgmq wOHlaI ckrd,a wd¾'fla'fla'ta' rKjl hk uy;ajreka uehs ui 5 jk od f;la rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfí'

ta Tjqka Bfha ikaOHdfõ lvqfj, ufyaia;%d;a
wêlrKh fj;bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej h'

Èúke.=u fomd¾;fïka;=fõ isÿj we;ehs" lshk uQ,H wl%ñl;djla iïnkaOfhka uQ,H wmrdO fldÜGdih úiska Tjqka w;awvx.=jg .kq ,eìK'

fï ms<sn|j neis,a rdcmlaI uy;d we;=¿ msßif.ka uQ,H wmrdO fldÜGdih Bfha meh 7l muK ld,hla m%Yak lsÍïisÿ lf<a h'

MP Basil Rajapaksa remanded till 5th of May - VIDEO MP Basil Rajapaksa remanded till 5th of May - VIDEO Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, April 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.