Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Manjula's political predictions about Sri Lanka

Manjula's political predictions about Sri Lanka

uxcq, mSßiaf.aka foaYmd,k wkdjelshla - Video

wfma%,a udifha hï lsis foaYmd,k kdhlfhl= jgd rfgka wvla tlafrdlafjk i;shla nj;a foaYmd,k{fhl= .ek l;dlrk ld,hla we;s nj;a m%ùK fcda;S¾fõ§ uxcq, mSßia uy;d foaYmd,k wkdjelshla m< lrhs'

Tyq tu wkdjelsh m< lf<a fmf¾od ^06& forK rEmjdysKsh Tiafia úldYh jQ zmdr lshk ;dreldZ jevigykg tlafjñks'hï lsis foaYmd,k{fhl= m%fndaOfhka foaYmd,k lr<shg msúfik
ld,hla nj;a uq¿ ck;djf.ka úYd, msßila tla frdlafjk ld<hla nj;a fyf;u i|yka lf<ah'm%n, kdhlfhl= foaYmd,k lr<sfha msì§ulg ,lafjk nj;a ckyvla f.dv k.ñka w¿;a jevms<sfj,l w¿;a udj;l foaYmd,k .ukla wrUk nj;a Tyq fmkajd ÿkafkah'

fjila udifha foaYmd,k lr<sfha wuq;= fjkila isÿfjk ld,hla nj uxcq, mSßia uy;d jeäÿrg;a m%ldY lf<ah'

tu wkdjelsh m< l< ùäfhdaj my;ska krUkak

Manjula's political predictions about Sri Lanka Manjula's political predictions about Sri Lanka Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.