Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Malani Fonseka says Sujeewa Senasinghe scolded her
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Malani Fonseka says Sujeewa Senasinghe scolded her

iqÔj ug nekakd - ud,kS 

wêlrK ksfhdacH wud;H iqÔj fiakisxy uy;d úiska wo ;udg md¾,sfïka;=j ;=< neK jeÿKq nj md¾,sfïka;= uka;%skS ud,kS f*dkafiald uy;añh  mjihs'ta uy;d ;udg neK  jeÿfKa fm!oa.,sl ldrKd  yqjd olajñka nj wo fld<U mej;s udOH yuqjl§ weh lshd isáhdh'fm!oa.,sl;ajh ieug jeo.;a nj;a";ud lsisÿ mqoa.,fhl=g md¾,sfïka;=fõ§ neKje§ ke;s nj;a" weh tu wjia:dfõ§ lSjdh'wêlrK ksfhdacH
weu;sjrhd f,i tfia yeisÍu iodpdrd;aul fkdjk njo md¾,sfïka;= uka;%skS ud,kS f*dkafiald uy;añh  tys§ jeäÿrg;a fmkajd ÿkakdh'

tu udOH yuqjg iyNd.S fjñka ysgmq wud;H nkaÿ, .=Kj¾Ok uy;d lshd isáfha fï  jk úg wdKavqj ys;=jlaldr .ukla hk njhs'

hymd,kfha uqjdfjka vhiafmdardfõ wjYH;djhka wdKavqj bgq lrk nj;a" fï jk úg foaYmd,khg iïnkaO fkdue;s wh mjd w;awvx.=jg .ksñka isák nj;a ta uy;d jeäÿrg;a tu udOH yuqfõ§ lshd isáfhah'

tu udOH yuqj i|yd md¾,sfïka;= uka;%Sjreka jk ukqI kdkdhlaldr" kdu,a rdcmlaI"fcdkaiagka m%kdkaÿ" úu,a ùrjxY" jdiqfoaj kdkdhlaldr" v,ia w,ymafmreu"frdays; w‍fí.=Kj¾Ok" ksYdka; uq;=fyÜá.u"  uyskaodkkao wÆ;a.uf.a hk uy;ajreka iyNd.S úh'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb