Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Mahinda Rajapaksa visits to Peacock Mansion

ñ,shk 600fha fudkr ukaÈrhg zuyskao fyg f.jÈkjÆZ

fuhg wjqreÿ 20 lg muK fmr fnd/,af,a ta' tia‌' mS' iuQy jHdmdrfha ysñlre jQ ta' tia‌' mS' ,shkf.a fldaÜ‌fÜ chj¾Ok mqrfha msysá ksixi, NQñhl remsh,a fldaá .Kkla‌ jeh lr úYd, ukaÈrhla‌ bÈ lf<ah' iqm%lg .Dy ks¾udK Ys,amshl= jQ fcß ndjd iy Tyqf.a lKa‌vdhug remsh,a ,la‍I .Kkdjla‌ f.jd wkaojd .;a ie,iqulg wkqj ta' tia‌' mS' ,shkf.a fyj;a wkqr fid,uka m%skaia‌ ,shkf.a fï ukaÈrh ;ekqfõ ish uj Wfoid h'


;j Èklska tkï fyg ^wfma%,a 20 jeksod& fï ukaÈrh b;sydihg tl;= jk w;r thg fya;=j ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I iy rdcmla‍I ue;sksh;a Tjqkaf.a mq;=ka ;sfokd;a tÈk tys mÈxÑhg meñ”ug kshñ; ùuh' mSfldla‌ ukaÈrh ;rï ckudOH w;r WKqiqï l;dnyg ,la‌jQ fjk;a .Dyhla‌ ;j;a ;snqKs kï ta ls,sfkdÉÑfha le,Ej ueo ;kd ;snQ m%Ndlrkaf.a iqfLdamfNda.S wê wdrla‍Is; ukaÈrh muKs'


ta' tia‌' mS' iuQy jHdmdrfha iNdm;s ,shkf.a ish uj fjkqfjka fï ukaÈrh bÈlf<a wehg lrk Wmydrhla‌ jYfhks' zwms idudkH mjq,aj,ska wdmq wh' wmj Wia‌ uy;a lr,d iudcfha by< ;,j,g f.fkkak wïud yqÛla‌ uykais jqKd' ta ksid ug Wjukd jqKd wef.a wjidk ld,fha§ weh yels ;rï Wiia‌ myiqlï iys;j uyd ukaÈrhl mÈxÑ lrkakg' Bg mia‌fia fldaÜ‌fÜ Èhjkakd Th lsÜ‌gqfjka uu bvula‌ fyõjd' m¾pia‌ 160 la‌ ;sfnk fï bvu uu ñ,§ .kakd úg;a m,;=re j;a;la‌'

Èhjkakdj wdY%fha ;snqK mßir moaO;shg wh;a l=reÆ j¾. úYd, ixLHdjla‌ fï j;af;a ysáhd' ta whg lkak m<;=re ´kE ;rï fï j;af;a to;a ;snqKd" wo;a ;sfnkjd'Z ta' tia‌' mS' ,shkf.a fï ukaÈrfha w;S;h u;la‌ lrkafka tf,ih' ukaÈrh ye§fuka miq ,shkf.a tys l=vd i;aj WoHdkhla‌ o we;s lf<ah' w,sfhla‌" wYajfhla‌" iy fudkreka /ila‌ tys isáhy' jeäfhkau isáfha fudkreka ksid" ukaÈrhg msfldla‌ yjqia‌ hk ku ,enqfKah'

zfï ukaÈrh j¾. wä 12"000 la‌ úYd,hs' tys hdno kdk ldur iys; oejeka; ksok ldur yhla‌ ;sfnkjd' fiajlhkaf.a mÈxÑh i|yd ldur 5 la‌ iys; ;Ü‌gq foll f.dvke.s,a,la‌ ;sfnkjd' uf.a uj wjqreÿ 83 la‌ wdhqj<¹ ñh hk;=re fï ukaÈrfha ysáhd' weh foúhkaf.a ;=re,g .shdg mia‌fi uilg remsh,a ,la‍I 4 l l=,shg ud fï ksji flkl=g ÿkakd'

bka mia‌fia m%NQjreka lsysmfofkl=u fï ukaÈrfha mÈxÑj isáhd' ta w;r uu ys;=jd fï ukaÈrh úl=Kd oeóug' remsh,a ,la‍I 6"000 lg fyj;a ñ,shk 600 lg fuh ñ,g .kakg flfkla‌ bÈßm;a jqKd' ta;a w;rueÈhl= ksid uu ta úls”u kj;ajd oeuqjd' Bg mia‌fia uu fï ukaÈrh .ek wka;¾cd,fha oekaùula‌ oeuqjd' È.gu b,aÆïlrejka tkakg mgka .;a;dZ ,shkf.a lshhs'

fï w;r Èfkl ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d ñßydfka msysá ksjil ;djld,slj kej;S isák nj ,shkf.ag wdrxÑ úh' zta ksji whs;s fodia‌;r t,shka; jhsÜ‌ g' Tyq ysgmq ckdêm;s;=udf.a wdrdOkfhka bka§h l%slÜ‌ l%Svlhl=f.a wdndê; mdohla‌ mjd iqjm;a l< lS¾;su;a ffjoHjrfhla‌' idïm%odhsl fjolï l%uj,ska neyerj ;udgu wdfõKsl l%uhlg m%;sldr lrk Tyq uyskao rdcmla‍I ue;s;=udf.a lsÜ‌gq ys;jf;la‌'

yenehs ta bvu m¾pia‌ 20 hs' ta ksjfia ishÆ myiqlï ;snqK;a hqoaOh ÈkQ ck kdhlfhla‌ m¾pia‌ 20 lg fldgqù isàu .ek ud ;=< úYd, ÿlla‌ yg .;a;d' fld<U ia‌:sr mÈxÑhg ksjila‌ ke;s ksid ;uka iy ìß| ueouq,k;a orejka ;sfokd ;=ka fmd<l;a isák nj t;=ud ug lSjd' ud ta fj,dfju ;SrKh l<d mSfldla‌ ukaÈrh t;=udg fok njg'''''Z

ukaÈrh Ndr .kakd f,i ysgmq ckdêm;sjrhdg ta' tia‌' mS' ,shkf.a wdrdOkd l< úg tys jdia‌;= úoHd;aul w.h .ek jdia‌;= úoHd{hka iy fcH;sIfõ§ka ,jd ;la‌fiarejla‌ ,nd .ekSfï Wjukdjla‌ u;= úh' ta wkqj ukaÈrfha hï hï fjkia‌lï isÿ úh' ukaÈrh bÈßmsg ;snQ msyskqï ;gdlh uqyqÿ je,s mqrjd f.dv lrk ,§' ksjfia m%Odk fodrgqj fjkia‌ lr wÆ;a fodrla‌ ;kk ,§' fï .ek jeäÿr úia‌;r weiQ úg ta' tia‌' mS' ,shkf.a lshkafka fufiah' zuu fï ukaÈrh ysgmq ckdêm;s;=udg §,d bjrhs' fu;eka mgka fuys isÿjk foaj,a .ek ug oekqula‌ fyda j.lSula‌ keye' ia‌úñx mQ,a tlg je,s msrjQ nj iy fodrj,a fjkia‌ l< nj ug wdrxÑhs' ta;a talg fya;=j .ek uu okafka keye'''Z

tfy;a wmg wdrxÑ ù ;sfnk mßÈ mSfldla‌ ukaÈrfha msyskqï ;gdlhg je,s mqrjd we;af;a foaYmd,k ;Skaÿ .ekSfï§ foaYmd,k{hdf.a ksji bÈßmsg úYd, c, ;gdlhla‌ ;sîu wiqn nj fmakldrhka lshk ksidh' fodr fjkia‌ lr we;af;a th ;snQ Èidj wiqn hEhs fcHd;sI u;hla‌ yg.;a ksidh'

flfia jqjo neis,a rdcmla‍I wfma%,a 21 jeks wÛyrejdod Èjhskg meñfKk w;r mSfldla‌ ukaÈrh rdcmla‍Ijrekaf.a WKqiqï foaYmd,k NQñhla‌ njg m;a ùu fkdje<ela‌úh yelsh'

wfYaka rUfldia‌jej

Mahinda Rajapaksa visits to Peacock Mansion

Mahinda Rajapaksa visits to Peacock Mansion

Mahinda Rajapaksa visits to Peacock Mansion

Mahinda Rajapaksa visits to Peacock Mansion

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive