Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Mahendra Singh Dhoni sets new world record in IPL

Mahendra Singh Dhoni sets new world record in IPL

ufyakao% isx fodaksf.ka ;j;a wiuiu jd¾;djla - ùäfhda

bka§h l%slÜ kdhl ufyakao% isx fodaks ;j;a jd¾;djla msysgqjd ;sfí'ta" bka§h m%sñh¾ ,S.a ;r.dj,sfha wÈhr wfܧ u lKavdhul kdhl;ajh oerE tl u l%Svlhd njg m;afjñks'Tyq" 2008 jif¾ mej;s m<uq wÈhf¾ isg wksoaod werfUk 8 jk wÈhr olajd wLKavj fpkakdhs iqm¾ lsx.aia ^CSK& lKavdhfï kdhl;ajh orhs'2008 jif¾ isg 2014 jir
olajd ‍mej;s wÈhr yf;a§ Chennai Super Kings lKavdhu ufyakao% isx fodaksf.a kdhl;ajh hgf;a ;r. 102lg iyNd.s ù ;sfí'bka ch.%yKh lr we;s ;r. ixLHdj 60la jk w;r ;r. 40la mrdch ù we;'

Tjqka fodaksf.a kdhl;ajh hgf;a 2010 iy 2011 jirj,§ IPL l=i,dkh Èkd .ekSug iu;a úh'ufyakao% isx fodaks yer fjk;a lsisÿ l%Svlfhl= IPL wÈhr ish,af,a§ u lKavdhul kdhl;ajh ord fkdue;'

newsfirst

Mahendra Singh Dhoni sets new world record in IPL Mahendra Singh Dhoni sets new world record in IPL Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, April 06, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.