Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Lochana Imashi talks about full face helmet
fld,a,kag *q,af*ia ´kE lshkafka wdrlaIdjg;a jvd ú,dis;djgÆ

ckm%sh ks<s f,dapkd budIs *q,a f*ia fy,auÜ ;yku ms<sn| mqj;a m;lg woyia olajd ;sfnkjd'tysÈ we;sjQ ixjdohhs fï''

*q,a f*ia ;yku .ek fudlo ysf;kafka@
fydrlï iSud lrkak lsh,d ;uhs *q,a f*ia ;yku f.kdfõ't;a b;ska 100] tal tfyuu fjkafk;a kEfka'talg fjk úiÿula f.kdjkï fyd|hs lsh,d ysf;kjd

ta jqKdg <ÛÈ ojil *q,af*ia fy,aug od.;a; ;reKfhda msßila Woaf>daIKh lr,d ;snqKd@
fufyuhs ,xldfõ Thsg jvd m%YaK ;sfhkjd Woaf>daIKh lrkjkï'fï
wh tajg;a Woaf>daIKh lrkjkï fyd|hs lsh,d ;uhs ysf;kafka

*q,a f*ia fy,auÜ tl me;a;lska ;shkakflda'fï úfrdaO;dj .ek woyi@
fï wh fy,auÜ tfla ;sfhk wdrlaIdjg;a jvd ú,dis;dj .ek ;ud ys;kafka'´jg ´k ;rï úi÷ï ;shkjd'´ku fohl fome;a;la ;sfhkjd'iuyr úg fïjd Ndú; lrk whg fudlla yß .egÆjla fyda wmyiq;djhla we;s'

Gossip Lanka News

Lochana Imashi talks about full face helmet

Lochana Imashi talks about full face helmet

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb