Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Kumar Sangakkara wins award at Asian Awards 2015

Kumar Sangakkara wins award at Asian Awards 2015

ix.dg wdishdkq iïudkhla

,kavkays mej;s 05 jeks wdishdkq jd¾Isl iïudk Wf<f,a§ l%Svdj fjkqfjka l< fufyjrg msßkuk iïudkh Y%S ,xld iqmsß ms;slre l=udr ix.laldrg ysñj ;sfí'

jHdmdßl" l%Svd l,d jeks úúO wxYj,g úYsIag fiajhla l< wdishdkq cd;slhska we.hSu i|yd fuu iïudk Wf<, tx.,ka;fha§ jd¾Islj meje;afõ'


fï iïudkh Èkd.;a fojeks ,dxlslhd jkafka ix.d jk w;r óg fmr 2011 jif¾§ fï iïudkh Y%S ,xld iqmsß o.mkaÿhjkakd jk uq;ahshd uqr,sorka Èkd.;af;ah'

miq.sh jif¾ fï iïudkh ysñjQfha bka§h l%Svl ufykao% isx fødaKsgh'

jir 2010§ iÑka fgkavq,ald¾o wod, iïudkfhka msÿï ,nd ;sfí'
Kumar Sangakkara wins award at Asian Awards 2015 Kumar Sangakkara wins award at Asian Awards 2015 Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 18, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.