Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Kotakethana murderer reveals the truth

wïud uerE yeá mdfmdÉpdrKh lrhs

lyj;a; fldgfl;k § miq.shod urdoud ;snqK pkao%dks iaj¾K,;d uy;añh^39& >d;kh lr we;af;a isoaêh isÿjQ wjia:dfõ tu ksjfia isá wef.a 18 yeúßÈ mq;%hdh' ta nj Tyq úiska fmd,sishg oeka mdfmdÉpdrKh lr ;sfnkjd' Tyq ;reKshl yd fmï in|;djhla mj;ajk nj;a uj thg úreoaO nj;a isxy, wjqreoaog fmïj;shg ;E.s fokakg we÷ï .kakd woyiska ujf.ka uqo,a b,a,d isá wjia:dfõ weh thg wlue;sùu u; we;sjQ fldamhg fï >d;kh isÿ l< nj Tyq lshd ;sfnkjd'


Tyq fmd,sishg uq,§ lshd ;snqfka uj ksjiska w;=reokaùu .ek ;ud fkdokakd nj;a ;ud tu wjia:dfõ ksod isá nj;ah' Tyq ujf.a isrer fidhd.kakd wjia:dfõ§ fndrejg yඬd je,mS ;snqKs '

kuq;a fmd,sia mÍlaIK wkqj u< isrer T;d ;snqK irï lene,a,la ksjfia whg whs;s njg fidhd .ekSu;a >d;l mq;%hd ieliysl bßhõ j,ska u<f.or§ yeisÍu;a ksid Tyqj jeäÿr m%Yak lsÍug fmd,sish lghq;= l< w;r Tyq Bfha w;awvx.=jg m;ajQ miq ish,a, mdfmdÉpdrKh lr ;sfnkjd'

idudkH fm< úNd.fhka miq fhdjqka fiakdxlhlg ne£ lghq;= lrk ,o l=Idka ufyaIa kue;s 18 yeúßÈ >d;lhd i;s wka;hg muKla ksjig meñfKk ksji iu. oeä iïnkaOhla mj;ajd fkd.sh wfhls' Tyq ñh .sh ldka;djf.a fojeks mq;%hdh'

isoaêh isÿjQ Èkfha iellre rd;%S 8 g kskaog .sh nj mejiqj;a fmd,sia mÍlaIKj,§ Tyq rd;%S 10 jkf;lau ish fmïj;sh iuÛ cx.u ÿrl;kfhka flá m‚jqv yryd iïnkaO fjñka ixjdofha fh§ isá we;s nj fmd,sia mÍlaIKj,§ ;yjqre ù we;' fï ms<sn|j Tyqf.ka m%Yak l<;a Tyq È.ska È.gu mjid we;af;a ;ud rd;%S 8 g kskaog .sh njls'

iellre i|yka lrk wdldrhg ish fmïj;sh iuÛ Èkla mdf¾ l;dnia lrñka isáh§ Tyqf.a mjqf,a jeäuy,a ifydaorhd úiska th oel ujg mjid we;'

uj tu isoaêhg È.ska È.gu Tyqg neK je§ we;s w;r tu .egÆj Èk lsysmhla mej;S we;'

tfiau t<fUk isxy, wjqreoaog ;u fmïj;shg we÷ï wrka §u i|yd remsh,a 3000l uqo,la ujf.ka b,a,d we;'

ta pkao%dks uy;añh >d;khg ,lajQ Èk ^4od& rd;%sfha§h' tys§ uj;a mq;;a w;r jdohla we;sù mq;d úiska uj ;,aÆ lr oud we;' tys§ pkao%dks uy;añh ìug jeà we;s w;r ta fya;=fjka wehg isysh ke;sù we;'

fuu wjia:dfõ Tyq is;d we;af;a uj ñh.sh njhs' >d;khg ;ud yiqfõh hk ìh  Tyqg my<ù we;s w;r lyj;af;a m%isoaO >d;k /,a, wdldrhg u< isrer ie.jqfjd;a ñkSuerefuka fífrkakg yels hhs Tyq l,amKd lr we;'

ksjfia ;snQ ukakd msysh f.k ysig;a ukakd myrla we;=¿ myrj,a lsysmhla t,a, lr fuh fjk;a wfhl= úiska isÿl< >d;khla njg ta;a;= .ekaùug Tyq W;aidy ord we;af;a bka miqjhs'

miqj ksji mqrd f,a úisrejd ksjfia ñÿf,a o f,a úiqrejd  wef.a f,a jykh jk ysig fIdmska nE.hla oud  óg¾ 500la muK ÿßka jQ we,g rd;%sfha f.k f.dia oud ;sfí'

ta Èkfha fmdfydhg miqÈk rd;%sh jQ neúka y|mdk fyd|g ;snqK neúka Tyqf.a ld¾hh myiqù we;'

.fï tod u<f.hla mej;s ksid ish,a,ka tu u< f.org frdlaù isá ksid Tyqg ndOl wjuù we;'

miqj Tyq ye| isá iru o iÛjd ukakd msysh ùislr oud ksjig meñK ksodf.k we;'

;u ujf.a wjux.,hh isÿjk fudfydf;a Èo Tyq ;rula úlaIsma; Ndjhlska hq;=j lghq;= lr ;snqKd'

YÍrh ñysoka l< wjia:dfõ§ widudkH f,i oeä fYdalfhka hq;=j yevQ Tyq j;a;ka lr .ekSug Tyqf.a ñ;=rkag oeä fjfyila oeÍug isÿj ;snqKd'

fhdjqka fiakdxlfha fkajdisl mqyqKqjla ,nñka isá kreuhd i;s wka;fha ksfjig msfkk nj;a fmïj;sh iu. l:dlrñka isá wjia:djl wfkla ifydorhd  úiska th oel ujg ie< lr iSàfuka miq ksjfia wඬ onr we;sù ;=nQ nj;a Tyq m%ldY lr we; '

;u fmïj;shg miqj hejQ sms mKsúvhl fuu >d;Kh ;ud úiska l< nj Tyq úiska i|yka lr ;sî we;'

ujf.a ñksh yuqjQ fj,dfõ l=Idka fndrejg yeඬq ùäfhdaj yd udOHg woyia oelajQ yeá my;ska''''''


Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive