Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Kotakethana murderer speaks about his mother
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
zwïud uerejg miafia ug yßhg kskao .sfha kEZ
fldgfl;k ;reKhdf.a mdfmdaÉpdrKh

zuf.a wdor meáfhda r;a;rka" ug Thd ke;=j bkak nE' ks;ru ug ‍Thdf.a ,iaik uQK ueú,d fmakjd'Z lsh,d uu thdg tiatïtia l<d' tod oj­fiu wms fokakd tia'tï'tia' yqjudre lr .;a;d' uf.a Wmka Èfkag thd ug ,iaik frdai u,la ;E.s l<d' isxy, wjqreoaog thdg ;E.a.la wrka fokak ud <Û uqo,a ;snqfKa kE' wïud f.ka b,aÆjdu wïud i,a,s fokak nE lSjdu ug mqÿu úÈyg ;ryd wdjd'Z

zwïud uerejg miafia ug yßhg kskao .sfha kE' wïud f.a rEmh ug ueú,d fmakjd' ug ljdmq fmdjdmq yeá u;la fjkjd' wikSm jqKdu uf.a TÆj w;..d wïud uf.a <Ûg fj,d ksÈ urdf.k ysá yeá ueú,d fmakjd' uf.a weÛ
msÉfpkak .;a;d' wïudf.a ñksh f.kdjdg miafia jeäfhka u lE .y,d weඬqfõ uuhs'Z

fldgfl;k ;reKhdf.a ú,dmh'''

zfldgfl;k .fï fojeks >d;khg wfma ;d;a;d ielmsg w;awvx.=jg f.k ;snqKd' ;d;a;df.a u,a,s f.ka m%Yak lr ;snqKd'‍ miq.sh ldf,a .fï isÿjQ >d;k /,a,gu wïudf.a urKh;a hg fj,d hhs lsh,d uu ys;=jd'Z

pQÈ;hdf.a uq,dj'''

;ju;a oy wg yeúßÈ úfha miqjk fï wcd; mq;%hdf.a No% hෞjkh f.ù hkakg we;af;a ;ud Wmka fldgfl;k .fï ish uEKshka n÷u jQ ;j;a ldka;djka /ila ¥IKh fldg urd iÛjd fyda .sks;nd t.u kshu fidfydka msáhla njg m;a lrk ,o iuhl h'

is;sú,s oukh lr.; fkdyelsj is; whdf,a hk fhdjqka úfha§ Tyqf.a jgmsgdfjka wikakg olskakg ,enqKq ¥IKh fldg .eyeKqka urd ieÛùfï ufkda jHdêuh ìysiqKq isoaê ud,dj l=vd úfha § ùr rifhka u;aj ke/UQ ryia mÍlaIl kdgHhl fiahdjla fia Tyqf.a há isf;ys ieÛj ;sfnkakg we;'
tlla miqmi tlla ne.ska t.u isÿjQ ñkS uereï je, yd fojeks ñkS uereug ish ;d;a;d o" ndmamd o hk ióm;u f,a {d;Ska fofokdu m%Odk pQÈ;hka f,i ielhg ,laj bka .e,ùu hk lreKq o ujq urd iekis,a,la ,nkakg ;rï ish is; uq,djg m;a lrkakg wjeis ;sriaÖk udkisl miqìu Tyqg ilia lr fokakg we;'

ñkS ueÍu zfydrd fmd,sia fi,a,uZ jeks <ore l%Svdjla ;rug Æyq fldg is;kakg ;rï ffp;isl mßydkshla ta mßirfhys ye§ jefvk fhdjqka is;a ;=< cks; lrkakg w;S; >d;k /,a, yd tajdg ,ndÿka wêl;r udOH m%pdrh n,j;a ù we;s whqre o miq.shod tys isÿjQ fï isÿjQ isoaêfhka meyeÈ,s fõ'
tfy;a fï lsisjla ñkS ueÍug fyda ujq ueÍfï wdkka;Íh mdm l¾uh isÿ lsÍug fya;= NQ; jk idOdrK ldrKd fkdfõ' th fï wcd; mq;%hd úiska iir .uk mqrdu isÿ lr.kakd ,o w;s m%N, mdml¾uhl fuf,dj m%;sM,h úh yels hehs nqÿ oyug wkqj is;d .; yels h'

wdorfha W,am; jkafka wïud h' fuf,dj mj;sk .eUqreu wdorh;a msú;=reu wdorh;a wïudf.a wdorhhs' wdorfha ienE wre; y÷kd .kakg ;rï ta wcd; mq;%hd jdikdjka; jQfha kï fldfykafoda yuqj‍Q hqj;shl ms¥ ma,diaála frdai u,la yuqfõ ;ud fuf,djg cd;l fldg ish reysre lsß lr fmdjd yod jvd .;a wïudf.a wdorh fuf,i nd,aÿjg m;ajkafka ke;'‍

wd,h wkaO hehs lSjdg fï id wd,fhka wkaO úh yels o@ wd,fhka uq,dfjka uq,djg m;ajQ fï wmQre mq;%hd ujq urd ñksh lrmsáka f.k f.dia we<l w;yer meñK ish fmïj;shg ‘.=â khsÜ’ hehs tia'tï'tia' tlla hjd iekfikakg is;hs‍' Tyq me;+ iqn rd;%sh Tyqg tf,iu t<efUhs o@ ta me;+ iekis,a, fjkqjg Tyqg isÿjkafka ish Èú we;s ;=rdjg isf;ka ;efjñka ueß ueÍ WmÈkakg h'

ziuyr ;refKd ;reKshkag /já,d
wirK uEKshkag fjkialï l<d
.EKq ´kE ;rï f,dafl yßu lrof¾
tl wïuhs we;af; wmg thhs wdof¾'''Z

hkqfjka wÈka oil lsysmhlg by; tï' tia' m%kdkaÿ ckm%sh .dhlhd úiska .hk ,o .S;h wmf.a u;lhg ke‍fÛhs' Tyq tod tf,i .ehqfõ fïid úYd, idyisl wmrdO ms<sn| is;d fkdfõ' ;;ald,Sk iudcfha meje;s idïm%odhsl kekaod f,a,s ynh ms<sn| ixl,amh foi úpdrYS,Sj n,ñka iudchg‍ lsishï mKsúvhla §fï woyisks'

tod Tyq .ehQ ir, .Sh wid tys w¾:h kshudldrfhka fï ;reKhd jgydf.k ;snqfKa kï fld;rï wf.a o@ j;auka ;reK mrmqr wdorh" úryj" fnod yod .ekSu fyda lemlsÍu hk ixl,am y÷kdf.k we;af;a ljrdldrfhka oehs is;d .; fkdyels ;rï h'

Ôú;fha yuqjk oyil=;a tlla jQ fl,a,kaf.ka flkl= fj;ska ,nk ldhsl" udkisl myig f,d,aj bka uq,djg m;aj W;=ï ujq fikyi ‍tl meyer ms<sflõ lrkakg wo iudcfha fjfik ;reKhka f.ka fndfyda fofkla fkd melsf<;s'

f,dalfha fl,a,ka fldf;la isáh;a wïud úh yelafla tlu l;la nj fudjqkg is;d.; fkdyelafla wjdikdj ksidu fkdfõ o@ wïudf.a fifkyig iul< lsisjla fuf,dj ñysmsg fkdue;s nj ;reK uofhka u;aj yeisfrk tjka mq;=kg jegfykjd kï` fï t<eU we;af;a tod .ehqKq ta .S;h j;auka iudchg fld;rï .e<fmkafka oehs is;d ys; yod.kakg fkdj ;j;a fujeks wcdi;a mq;=ka biau;= fkdjk mßirhla ilia l< hq;= ld,hhs'

id.ßld Èidkdhl chisxy

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive