Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Keheliya Rambukwella speaks about Chandrika Kumaratunga

Keheliya Rambukwella speaks about Chandrika Kumaratunga

zrgu wÉpdrejla‌ fj,d'' 
fïjdg pkao%sld j.lshkak ´kEZ
flfy<sh lshhs

zoeka uq¿ rgu wÉpdrejla‌ fj,d' rgg fjÉp fï foag ysgmq ckdêm;sks pkao%sld l=udr;=x. j.lshkak ´kEZ hEhs ysgmq ckudOH weue;s md¾,sfïka;= uka;%S flfy<sh rUqla‌je,a, uy;d mjihs'

zY%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih leä,d' ck;d úuqla‌;s fmruqK leä,d' hQ' tka' mS' tfla;a m%Yak' ck;d úuqla‌;s fmruqfKa kdhlhdf.a l%shdl,dmh ms<sn|j tu
mla‍Ifha ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy uy;d .;a ;SrKh fyd|hs lsh,d ug ysf;kjd' fidaujxY uy;d frdayK úfþùrf.a m%;sm;a;s wkq.ukh lrk flfkla‌' úmla‍I kdhl ksu,a isßmd, uy;df.a jev if;alg jevla‌ keyeZ hEhs o fyf;u jeäÿrg;a mejeiSh'

Keheliya Rambukwella speaks about Chandrika Kumaratunga Keheliya Rambukwella speaks about Chandrika Kumaratunga Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, April 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.