Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Jayasuriya's Number 89 Mistake

Jayasuriya's Number 89 Mistake

w,a,ia fldñiug tfrys
w;aika 111 ,shú,a, 116 la jqfka
ik;a chiQßhg 
b,lalï jer§u ksid

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d w,a,ia fldñiug leoùu jerÈnj;a th j,lajk f,i;a b,a,ñka md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaf.a w;aika iys;j l:dkdhljrhdg ,ndÿka ,shú,af,a w;aika 6la wvqnj jd¾;d fõ'


ta wod, ,shú,af,a w;aika fh§fï§ 83 g miqj 89 fh§u ksid njo mejfia'

ks¾u, fld;,dj, uy;df.a ku yd w;aik 83 jeks wxlhg igykajk w;r 89 jeks wxlfha we;af;a ik;a chiQßh uy;df.a ku yd w;aikhs'

w,a,ia fldñiu mlaI.%dySj l%shd lr we;s nj;a" ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d jeks mqoa.,hka .ek l%shd lsÍfï§ ms<s.;a yd jeo.;a l%ufõohla wkq.ukh l< hq;= nj;a" rgg fiajhla l< uyskao rdcmlaI uy;d w,a,ia fldñiug f.kaùu iqÿiq ke;s nj;a" ta i|yd fjk;a l%shdud¾.hla wkq.ukh l< hq;=hehs lshñka fï ,smsh bÈßm;a lr ;sìKs'

w,a,ia fldñifï wOHlaI ckrd,a È,arelaIs vhia úl%uisxy uy;añh .ek mÍlaIKhla lrkakehs o uka;%Sreka bka b,a,d ;sìks'

Jayasuriya's Number 89 Mistake

Jayasuriya's Number 89 Mistake

Jayasuriya's Number 89 Mistake

Jayasuriya's Number 89 Mistake

Jayasuriya's Number 89 Mistake

Jayasuriya's Number 89 Mistake

Jayasuriya's Number 89 Mistake Jayasuriya's Number 89 Mistake Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.