Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Indian man 'cut off girlfriend's nose with a kitchen knife'
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Indian man 'cut off girlfriend's nose with a kitchen knife'
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
fmïj;sh ¥IKh lr kdih lemQ fmïj;d

bkaÈhdfõ ìyd¾ m%dka;fha isjdka Èia;%slalfha ;reKfhl= úiska ;u wdorjka;sh w;sk;.ekSu m%;slafIam lsÍu fya;=fjka wehj ¥IKhlr wef.a kdiho lmd oud m,df.dia we;'

.%dóh m%foaYhl msysgd ;sfnk wehf.a ksjig ish wdorjka;hd meñK Tyqj w;sk; .kakd f,i úisjeksúfha miqjQ ish wdorjka;shf.ka b,a,d;sfí'


Tyqf.a b,a,Su weh m%;slafIamlsÍfuka wk;=rej fldmhgm;a wdorjka;hd wehj n,y;aldrfhka ¥IKh lr" ñkamiqj lsisfjl=;a iuÛ lido ne£ug fkdyelsjk wdldrfhka wehf.a kdiho lmdoud we;'

ìyd¾ m%dka;fha fmd,Sish mjik mßÈ weh w;sk;.ekSug m%;slafIam lsÍu ksid wehf.ka m<s.ekSug wdorjka;hd úiska wehj ¥IKh lr kyh lmd uQK wj,laIk lsÍuls' jeäÿr fmd,sia jd¾;d fmkajd fokafka fomd¾Yjfhau idudðlhka úiska Tjqkaf.a újdyh miq.sh jif¾ meje;aùug lghq;=lr ;snQ njls' kuq;a fmïj;df.a yeisÍfï mej;s .eg¿jla ksid Tjqka wod, újdyh wj,x.=lr ;sfnkjd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb