Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

29 Year Old Chang Yen-wen Stabbing His Girl Friend Lin Pei-jen, 41 Times And Killing Her On The Streets Of Taiwan - CCTV Footage Captures

29 Year Old Chang Yen-wen Stabbing His Girl Friend Lin Pei-jen, 41 Times And Killing Her On The Streets Of Taiwan  - CCTV Footage Captures

fmïj;shg 41 j;djla msysfhka wek wehj ¥IKh lrk kreuhd iSiSàù hg yiq fõ - úäfhda

29 yeúßÈ pEka fhka-fjka keue;a;d i÷od WoEik ;dhsjdkfha ùÈhl .=rejßhla jk Tyqf.a fmïj;sh 22 yeúßÈ ,ska fmhs-f–kaj" wudkqIsl f,i msysfhka wek >d;kh lf,ah'

.s,ka r:hl isisáù leurdjl igykajQ  mßÈ Tyq weh ñh hk ;=re yd ñh f.dia miqj;a wehg msg msg 41la j;djla ;shqKq wdhqOhlska myr§  miqj wehf.a hg we÷ï bj;a lr we;'

fï isoaêh w;r;=r Tyq úiska f.,g ;=jd, 27 la " ysig 8la yd  nvg 9 la lr we;s nj jd¾;d fõ'


Tyqj fï jk úg w;awvx.=jg f.k we;'

fmd,sish lshkafka fï iïnkaOh wka;¾cd,h yryd iïnkaO jqkq tlla njhs'
Tyqf.a fmïj;sh Tyqf.a m%pKav l%shd ksidfjka Tyqj yerf.dia ;sfnkjd" tys m%;sm,hla f,i Tyqfï wudkqIsl >d;kh l, we;s nj jd¾;d fõ'

>d;lhd jk pEka fhka-fjka w;awvx.=jg .ekSfuka miqj Tyq fmd,sishg mjid we;af;a fmïj;sh Tyqg fydfrka fma%u iïnkaOhla mj;ajdf.k .sh ieflg fï wmrdOh l, njhs


29 Year Old Chang Yen-wen Stabbing His Girl Friend Lin Pei-jen, 41 Times And Killing Her On The Streets Of Taiwan - CCTV Footage Captures 29 Year Old Chang Yen-wen Stabbing His Girl Friend Lin Pei-jen, 41 Times And Killing Her On The Streets Of Taiwan  - CCTV Footage Captures Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, April 09, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.