Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

mshqñ wdhsu;a fmïj;shla fj,d
-PHOTOS

mshqñ fndf;acq j¾;udkfha rx.k Ys,amskshla f,i fma‍%laIl ck;dj w;r jeä ckm‍%sh;ajhla ysñlr .ekSug iu;aù we;'

fï fya;=j ksidu mshqñf.a fm!oa.,sl Ôú;fha f;dr;=re mjd fidhkakg wehg wdorh lrk rislhka olajkafka oeä Wkkaÿjla'

mshqñ fndf;acq kej;;a fmïj;shla ù we;s w;r mshqñf.a fmïj;d foaYmd,k{fhla njhs wdrxÑ jkafka'

kuq;a ;du Tyq md¾,sfïka;=j kï ksfhdackh lrkafka ke;s nj o mejfia'


úYajdijka; lghq;= wdrxÑ ud¾. i|yka lrk wkaoug Tjqka fofokdf. fma%uhg oeka ie<lsh hq;= ld,hla .;ù we;'

Tjqka ,.§u tl jy,la hgg hkak msUqre m;a ilik njo jd¾;d fõ'

wehf.a l,ska újdy ú isáfha y¾I nq,;aisxy iu.hs'

SLmirror

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again

Piyumi Botheju in love again Piyumi Botheju in love again Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 22, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.