Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Man killed in bike accident - CCTV

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Man killed in bike accident - CCTV
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
;,,amsáh§ h;=remeÈlrefjl= ure ;=re<g hjd leí r:hla m<d .sh whqre
- ^CCTV& o¾Yk

fld<U - kqjr m%Odk ud¾.fha ;,,amsáh m%foafha§ isÿ jQ ßh wk;=rlska h;=re meÈlrefjla Ôú;laIhg m;a úh'fmd,Sish mejiqfõ" h;=remeÈhla leí r:hl .eàfuka wk;=r isÿ jQ nj h'Bfha Woeik 8'30g muK isÿ jQ wk;=r wi, msysá fjf<| i,l iS'iS'à'ù' leurdj, igykaj ;sìK'fmd,Sish mejiqfõ"
wk;=ßka ;=jd, ,enQ h;=remeÈlre j;=msáj, frday,g we;=<;a lsÍfuka miq ñh .sh nj h'

isoaêfhka Ôú;laIhg m;a jQfha" 38 yeúßÈ ;sydßh m%foaYfha mÈxÑlrefjls'fmd,Sish mejiqfõ" wk;=ßka miq m,df.dia we;s leí r:fha ßhÿre w;awvx.=jg .ekSug mÍlaIK l%shd;aul lr we;s nj h'

Man killed in bike accident - CCTV Man killed in bike accident - CCTV Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 22, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.