Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *


msßñ hy¿jka fmïj;=ka jQ yeá - PdhdrEm

l=vd l, isg hy¿jkaj isá mqoa.,hska fofofkla fmïj;=ka jQ mqj;la úfoia udoh jd¾;d lr isà'fï mqj; jd¾;d jkafka tx.,ka;fha ,kavka j,skqhs' l%siafgdam¾ fvdâ iy flúka l=vd ld,fha isgu hy¿jka Tjqka mdmkaÿ l%svdjg;a ùäfhda l%Svd ioyd;a oeä f,i weÆï l, wh njg ioyka fjkjd ta;a ;=reKq úh t<fUkjd;a iu. l%siafgdam¾g ;u ñ;=rdf.a wuq;a;la oefkkakg úh'


jhi 23 jk úg flúkaf.a fydafudak l%shdldÍ;ajfha fjkila fya;=fjka Tyq ;reKshla njg m;aù we;' miqj weh úiska flúka hk ku fjkia lr f* m¾vï kñka ;u ku fjkia lr we;s w;r fï jk úg fydou hy¿jka fia isá l%siafgdam¾ iy f* fmïj;=j;=ka ú we;'
Gossip Lanka News
jir lSmhla fydafudak m%;sldr iy ,sx.sl úm¾hdi ie;alulg f* Ndckh ù we;s w;r fï jk úg l%siafgdam¾ iy f* tlg Ôj;a fjhs'

f* flúka f,i l=vd wjêfha§

Childhood football friends marry after one becomes a woman

l%siafgdam¾ l=vd wjêfha§

Childhood football friends marry after one becomes a woman
f* j¾;udkfha

Childhood football friends marry after one becomes a woman

Childhood football friends marry after one becomes a woman

Childhood football friends marry after one becomes a woman

Childhood football friends marry after one becomes a woman

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb