Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Nadeesha Hemamali


iuyr fj,djg f,dl= md¿jla‌ oefkkjd'''
;du yßhk flkd yïn jqfKa keye''

foaYmd,kh ksid miq.sh ojia‌j, l,d lghq;=j,ska wE;afj,d ysgmq k§Id fyauud,s kej;;a l,d lghq;=j,g iïmQ¾K ld,hu lem lrkak iQodkï fjkjd lsh,hs wmg wdrxÑ jqfKa' k§Id fï ms,snoj mqj;a m;lg woyia olajd ;sfnkjd'tysÈ we;sjQ ixjdohhs fï''


fudkjo fï ojia‌j, wÆ;a f;dr;=re@ 

fï ojia‌j, uu jeä ld,hla‌ l,d lghq;= fjkqfjka fhdojkak ;SrKh lr,hs ;sfhkafka' ks¾udK lsysmhlgu wdrdOkd ,eì,;a ;sfhkjd' tajdfha rE.; lsÍï bÈßfha § wdrïN fjkak kshñ;hs'

miq.sh ld,h mqrdjgu Tn rx.k lghq;=j,ska wE;afj,d ysáhd' tal Tfí ola‌I;djhg weÆï lrk fma%la‌Ilhdf.a riúkaokhg l< widOdrKhla‌ fkfjhso@ 

we;a;gu tal fma%la‌Ilhdg ú;rla‌ fkfjhs uu ug;a lr.;a;= f,dl= widOdrKhla‌' uu l,djg f.dvla‌ msh lrk flfkla‌' ug yeuodu;a wdidj ;snqfKa ta me;af;ka bÈßhg hkakhs' ta;a b;ska wmsg tl tl ld,hg tk j.lSï tla‌l ta fjkqfjka hï hï lemlsÍï lrkak fjkjd'

oeka foaYmd,k lghq;=j,ska wE;afj,do@

keye' fï ld,fha § uu foaYmd,khg iDcqju iïnkaO fkdjqK;a uf.a foaYmd,k u;fha uu yeuodu;a bkakjd'

Gossip chat with Nadeesha Hemamali
k§Id foaYmd,khg fhduq fjkak ys;=fõ jrm%ido n,df.ko@

uu ljodj;a jrm%ido n,df.k jev lrkafka keye' jrm%ido n,df.k jev lrkjd kï oeka ;uhs talg fydou fj,dj' fudlo oeka wms jev lrmq mla‌Ihgfk wdKa‌vq n,h ;sfhkafka'

Tn l,djg fiajhla‌ lrkak ys;df.k fkfjhso foaYmd,kh lrkafka@

uu ck;djg fiajhla‌ lrkak ys;df.k ;uhs foaYmd,khg fhduq jqfKa' t;ek§ ug uf.a úIh ú;rla‌ uQ,sl lrf.k jev lrkak neye'

ta;a miq.sh ld,fha § l,djg fiajhla‌ lrkak lsh,d foaYmd,khg fhduq jqK l,dlrejkaf.ka l,djg fiajhla‌ isÿ jqfKa kE fkao@

tal ta ta whg idfmala‌Ij fjkia‌ jqKd' kuq;a l,dlrefjla‌ f,i foaYmd,khg fhduqù l,djg iqúfYaIS fiajhla‌ lrmq flfkla‌ ;uhs .dñKs f*dkafiald uy;auhd'

k§Id úYajdi lrkjdo ta fiajh Tng lrkak mq¿jka lsh,d@

oekau ta .ek l;d lrkak neye' uu fl,ska jev lrk flfkla‌' wjia‌:djla‌ ,enqfKd;a wksjd¾fhkau lrkjd'

oeka talg fyd| wjia‌:djla‌ ,eì,fka ;sfhkafka' fudlo Tn jev lrmq mla‌Ihgfk oeka wdKa‌vq n,h ,eì, ;sfhkafka'''

Tõ" oeka ;sfhkafka hymd,khfka' oeka ishÆu fokd hymd,khg wkqj jev lrkjd' ta ksid oeka jxpd ¥IK fjkafka keyefka'

bÈßfha § meje;afjk uy ue;sjrKhg k§Id;a ;r. lrkjdo@

keye' talg uf.a iQodkula‌ keye'

oeka ms<sfj,la‌ fjkak ld,h yß fkao@

uu ljo;a ms<sfj,lg bkak wdi flfkla‌' yeuodu;a W;aidy lrkafk;a ms<sfj,g Ôj;afjkak ;uhs'

Gossip chat with Nadeesha Hemamali
uu woyia‌ lf<a újdy fjkak ld,h yß fkao lsh,d@

ta .ek;a f,dl= wdidjla‌ jf.au n,dfmdfrd;a;=jl=;a ;sfhkjd' ;ju yß iylrefjla‌ ,enqfKa keye' l,n, fjkafka keye' kshu fj,djg iqÿiq flkd ,enqKdu ta foa isoaOfjhs' uu ys;kafka ;ju uf.a fj,dj weú;a keye lsh,hs'

fldhs jf.a .;s.=K ;sfhk flfkla‌ o Tn n,dfmdfrd;a;= fjkafka@

fndre fkdlshk wjxl flfkla‌ fjkak ´k' tal ;uhs m%Odku foa' ukqia‌ilu y÷kk fyd| ukqia‌ifhla‌ fjkak;a ´k'

;kslv Ôú;h ieye,aÆhs lsh,d oefkkafka keoao@

Tõ tfyu;a ysf;kjd' yenehs tfyu ys;,d újdyh l,aodkafka keye' iuyr fj,djg f,dl= md¿jla‌ ;kslula‌ oefkkjd' ta fj,djg kï ljqreyß bkakjd kï fyd|hs lsh,d ysf;kjd'

Yd,sld ;s,la‌I”

Gossip chat with Nadeesha Hemamali

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive