Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Lesbian couple both gave birth

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Lesbian couple both gave birth
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
újdy jQ iu,sx.sl ;reKshkag orejka fofofkla ,eì,d
pdhdrEm iy ùäfhda

iu,sx.sl ldka;djka fofofkla orejka ìys lsßu ms,sno wmQre mqj;la úfoia udoH jd¾;d lrkjd'fuh wikakg ,eîfuka Tn mqÿu jkjd fkdwdkqudkhs' kuq;a cdk ;dlaIkfha Èhqkqj;a iu. fuh idudkH isÿùula njg m;a ù ;sfnkjd'fï wmQ¾ mqj; ms<sno W;=re lefrd,skdfjka wykak ,efnkjd' fu,ks iy fjkSid lshkafka óg ál l,lg wdofrka neÿk fokafkla fï whg ore iqr;,a n,kak wdi ys;=k ksid ta wh .eí
.ekSug ;SrK lr ;sfnkjd'kuq;a .eg¿j kï ta wh iu,sx.sl újdyhg m;aùuhs' Bg úiÿula f,i äïn ;eïm;a lsÍfï l%ufõoh wkqj fofokdu tu l%ufõoh wkqj .eí.ekSug ,laúh'

ta .ek woyia olajk fu,ks lshkafka ldka;d YÍrh lshkaJfa úYauh ckl fohla ;j;a flfkl=g Ôjh fokak mq¿jka úu we;a;u mqÿudldr fohla ug;a ta foa w;aolskak wjYH jqkd ta ksid ;uhs uu orefjla n,dfmdfrd;a;= jqfka'

wms fofokdgu uõjreka fjkak ;SrKh l,d wjidkfha fjkSidg celaia ,enqkd ug bfrda ,enqkd uf.a ìßo ;uhs u.‍fa fydou ñ;=rd" ta jf.au uf.a fmïjka;sh Ôú; iyldßh nj weh mjihs'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Lesbian couple both gave birth

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Lesbian couple both gave birth

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Lesbian couple both gave birth

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Lesbian couple both gave birth

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Lesbian couple both gave birth

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Lesbian couple both gave birth
Lesbian couple both gave birth Lesbian couple both gave birth Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, April 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.