Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana
Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana
zmsßñ fldgg wekaog wfma ye.Sï weúiafikakEZ
- ùkq

kj  mrmqf¾  olaI;d msß  iqkaor  rx.k  Ys,amsKshls  ùkQ  isßj¾Ok'  l,ska  fmïj;shlj  isáho  fï  jk  úg  ;udg  fmïjf;l=  fkdue;s  nj  mjik  wehg  wdorh  m;d  fhdackd  f.fkk  ;reKhskaf.kao  wvqjla  fkdue;'  weh miq.shod  ldka;djkaf.a  yd  msßñkaf.a  ye.Sï  ms<sn|j  mqj;am;lg  woyia  m<  lr  isá  w;r  weh tys§" ldka;djl  fldgg  we| me<|f.k  hk  úg  msßñkaf.a  ye.Sï  weúiaiqKdg  msßñhl=  fldgg  wekao  úg  ldka;djkaf.a  ye.Sï  weúiaiSula  isÿ  fkdjk  nj  mejiSh'

zwms ú,dis;d lroaÈ tal wfma ixialD;shg .e<fmkjo" keoao lshk foa fydhkak ´k' uu ys;kafk wms ngysr ú,dis;d lrkak .shdu msßñkaf. ye.Sï  weúiafikjd jeähs' tfyu  ú,dis;d  lrkak  krlhs' msßñ whg
ú,dis;d lshk foa iSñ;hsfk' fldfydu fudk úÈhg wekao;a l,siuhs" I¾Ü tlhs ú;rhs ta whg w¢kak ;sfhkafk' msßñ fldgg wekaog .eyeKq whf. ye.Sï weúiafikafk kE' talu ;uhs .eyeKq msßñ fjki' is;=ú,s w;ska .eyeKq msßñkag jvd ixjrhs'Z

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana

Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana
Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana Gossip chat with Vinu Udani Siriwardana Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 18, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.