Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Thisuri Yuwanika

wjqreÿ 25 fjk;=re újdyh .ek ys;kafka keye - ;siqß

wïudf.a wf;a t,a,s,d o¾Yk ;,hg .sh weh yd yd mqrd leurdjla bÈßfha rÛmEfõ mqxÑ isÛs;a;shla ù bkak wjêfha§uhs' tod mgka fg,s kdgH rx.kh ;=< /£ isá weh wo jk úg wfma rfÜ bkak ckm%sh kj fhdjqka ks<shla ù isákjd' fg,s kdgH ks<shl f,i ks¾udK /ilg tl;= jQ ;siqß fï Èkj, ;sr.; jk ziamkaokZ Ñ;%mgh ;=<skq;a wm yuqjkjd'

fudkjdo wÆ;a f;dr;=re@
l,d Ôú;fha wÆ;a f;dr;=re kï b;ska fï ojiaj, wÆ;a ks¾udK lSmhlgu tl;=jqKd' talg fya;=j ;uhs myq.sh ld‍f,a uu álla úfõlSj ysgmq tl' Wiia fm< l<dg miafia uu tl È.gu ks¾udK /ilau ndr
.;a;= yskaod f.dvla fjfyiqKd' ta jf.au uf.a ks¾udK f.dvla tl È.g úldYh ùu yskaod ks;r ks;r udj olskak;a ,enqKd' ta yskaod uu ys;=jd ál ld,hla úfõlSj bkak' ta úÈhg udi 8la ú;r úfõlSj b|, ;uhs wdfhu rÛmdkak mgka .;af;a'
t;fldg fm!oa.,sl Ôú;fha f;dr;=re
wms wÆ;a ksjil mÈxÑhg .shd' wms ysáfha u;af;f.dv' tal álla ÿrhsfka'
ta yskaod wms lvqfj, fld;,dj, f.hla yokjd' fï jir wjika fjoa§ ta f.or lghq;= wjidk fjhs' t;l,a wms Bg f.j,a fol ;=klg fuydhska l=,S ksjil mÈxÑ jqKd'

Gossip chat with Thisuri Yuwanika
wÆ; yok ksjyk .ek jeämqr woyia bÈßm;a lrkafka ;siqßÆ fkao@
^yskeyS& Tõ" f.a yokafka ;kslru ug wjYH úÈhg' wïud lrkafka úhoï lrk tl ú;rhs'
f.a yo, wÆ;a ksjyfka mÈxÑ jqKdu ;siqßf.a újdyh isÿfjhs
keye keye' uu ys;kafka .Ekq <ufhla újdy fjkak ´kE wjqreÿ 25 myqjqKdu lsh,d' ta yskaod újdyhg ;j l,a ;sfhkjd'
;siqßf.a wïuhs ;d;a;hs ;siqßg ukud,fhla fydhkj lsh, wdrxÑhs''''
ug fhdackd tk tl kï we;a;' ;reK .Ekq <ufhl=g újdy fhdackd tk tl fndfydu idudkH fohla' ta;a wïuhs ;d;a;hs ug ukud,fhla fydhkj lshk l;dj kï fndrejla' ta fokakghs ughs ;ju uf.a újdyh .ek woyila weú;a keye'

fhdackd tkafka fouõmshka yrydo@


fl<skau ;siqßg wdor fhdackd lrk wh keoao@
^yskeyS& tal;a ´kEu .Ekq <ufhl=g ‍fmdÿ fohla'

ta whg fldfyduo ;siqß m%;spdr olajkafka@
biafldaf, hk ld‍f,a kï ljqreyß msßñ <ufhla uf. miafika wdfjd;a uu f.dvla l,n, fjkjd' ta fj,djg uu álla ierhs' iuyr msßñ <uhskag uu neK,;a ;sfhkjd' ta;a ld,h;a tlal fïl idudkH fohla lsh, f;areï .;a;g miafia tfyu nKskak hkafk keye' fndfydu ldreKslj fhdackdj m%;slafIam lrkjd'

Gossip chat with Thisuri Yuwanika
wfma l,d f,dalfha ;reK k¿fjd w;r ;siqßg fma%udrdOkd l< wh keoao@
^yskeyS& bkakjd' yenehs kï kï lshkak kï neye'

ta whf.a fma%udrdOkd;a m%;sla‍fIam l<do@
Tõ" fndfydu ldreKsl úÈhg m%;sla‍fIam l<d'

ta fya;=j ys;a ߧï we;sfjkakg n,mEï we;s lf<a keoao@
.Ekq <ufhla wdorh m%;sla‍fIam l<dg miafia È.ska È.gu thdf. miafia hk msßñ <uhs bkakjd' ug kï ljodj;a tfyu fj,d keye'
uf. la‍fIa;%fha ug wdorh m%ldY l< wh wog;a ug tod jf.au ys;j;a' ta wh;a tlal wog;a uu tlg rÛmdkjd'

ks<shla úÈhg ;siqßg ;sfhk wruqKq b,lal fudkjdo@
uu yeuodu lf<a ug ,efnk pß;hg idOdrKh bgq lrk tl' bÈßhg;a tfyuhs' ;uka lrk rÛmEug we.hSula ,efnkjd kï ljqo wlue;s'
ck;d m%idoh" iïudk jf.a foaj,a ;=<ska ta jf.a we.hSï ,efnkjd' ta jqK;a ks<shla f,i wij,a ;ekg hkjd" wr iïudkh ,nkjd lshk wruqK kï keye' fyd| pß; rÛmdkak wdihs'

fm!oa.,sl Ôú;fha wruqK .ek l;d lf<d;a@
rÛmEfï ld¾h nyq,lu yskaod uf. wOHdmkh ;djld,slj k;r l<d'
th iïmQ¾K lr.; hq;=hs' uf. mdvqfõ i;=áka ieye,aÆfjka Ôj;aùu ;uhs b;ska uf. me;=u'

wdßhjxY l=,;s,l

Gossip chat with Thisuri Yuwanika

Gossip chat with Thisuri Yuwanika

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive