Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Gossip chat with Ranjan Ramanayake

Gossip chat with Ranjan Ramanayake

zfmdlÜZ tlg ;Ügq jk rkackaf.a lsß melÜ

rkacka rdukdhl wdKavqfõ mYq iïm;a" iqnidOk iudc fiajd ksfhdacH weue;sjrhdhs' ckm%sh k¿fjla o jk rkacka weue;s;=udf.a wu;HdxYh msysgd ;sfnkafka fld<U fi;aisßmdfhahs' i;sfha tla Èkla uyckhd Wfoid uyck Èkhla fuys mj;ajkq ,nkjd' tÈkg tu wud;HdxY mßY%h uy ck;djf.ka wf;drla
ke;sj mSÍ hkjd' fkdfhla wdldrfha ÿla .ekú,s yevqï fovqï rkacka weu;s;=ud bÈßfha È. yefrkjd' fïjdg idjOdkj weyqïlka foñka ta ÿla .ekú,s j,g yels iEu úi÷ulau rkacka fkdmels<sj ,nd fokjd' ta w;r ;j;a w.kd fufyjrla fï wud;HdxYfhka Èh;a flfrkjd'

ta ;uhs rkacka weue;s;=udf.a fm!oa.,sl Ok mß;Hd.fhka ÿr neyer isg tk ck;dj fjkqfjka lsß melÜgqjla ,nd §u' ta;a fï lsß melÜ tl fndkaku n,df.k;a iuyre fu;ekg tÈkg tkjdÆ'
Gossip chat with Ranjan Ramanayake Gossip chat with Ranjan Ramanayake Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, April 17, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.