Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Ranjan Ramanayake
;kslv flkd ;uhs tafla iqjh okafka  
rkacka ;kslvlu .ek lshk l;d

we;euqka ckm%sh;ajh fidhd ye,afï ÿjoa§ ckm%sh;ajh Tyq fidhd wdfõ ksrdhdifhks' th Ôjk Wreuhlehs isf;k ;rug u rkacka rdukdhl ckm%sh;ajh kue;s idOlh uq,a fldg .ksñka ;ju;a ish rcoyfka úrdcudkj ys£' ta ckm%sh;ajfha lsre<g w;fmdjkakg fyda wNsfhda. lrkakg lsisjl=;a ke;s fihls'


wm iyDohd ms<sn| tn÷ igykla ;nkakg ud fm,UqfKa iqúfYaI lreKla ksidfjks' ta miq.shod meje;s Slim Nilsen People's Award's 2015 iïudk Wf<f,a§ rkacka h<s;a jrla iïudkhg md;% jQ ksid h'

fow;ays /÷Kq iïudk oaú;ajh iuÛ Tyq ufoi n,d ys¢kafka lsishï ;Dma;su;a jQ yeÛSulsks' ksrka;rfhka u ud wei .egqfKa tlS iïudk hq.,fha i|ykaj ;sn‍Q jelshla foig h' The true voice of sri lanka hkqfjka tys i|ykaj ;snqKs'

i;=gla o" wdvïnrhla o oefkkafka'''@

we;a;g u wdvïnrhla fkfõ' i;=gla ;uhs uf.a ys;g oefkkafka' úfYaIfhka u fï mdr h<s;a iïudk folu ,enqKq ksid ta i;=g fo.=K" f;.=K fj,d lsõfjd;a yß'

Youth actor of the year iïudkh ,enqfKd;a Tng' fudlo ysf;kafka ta .eJ‍‍'''@

fï iïudkfha woyi fhdjqka k¿jd lshk tl fkfjhs' ;dreKHh jvd;a m%sh lrk k¿jd lshk tlhs' tfyu n,mqjdu b;ska fï iïudkh ug ysñ ùu jrola fkfjhsfka'

wehs oeka fhdjqka k¿jd" isysk l=urd l;kaor bjro'''@

fhdjqka k¿jd lshk ghsg,a tl wo ug .e<fmkafka kEfka' wms oeka álla jhiska uqyql=rd .sh wh' ;dreKHh lshk tl yeuodu ;sfhkafka kEfka' ta;a tal fndfyda l,la /l .kak mq¿jka' talg fyd| Ôjk meje;aula ;sfhkak ´kE'

yenehs ug kï ysf;kjd iuyreka f.a isysk f,dalj, ;du;a isysk l=udrhd Tn lsh,d'''@

tfyu fjkak mq¿jka'

fï ienE f,i u ck;djf.ka ,enqKq iïudk lshd Tn ys;kjdo'''@

n%s;dkHfha .fõIK lKavdhula u.ska ;uhs fï iïudk,dNSka f;darkafka' s.m.s" l+mka fudkj;a kE' fï ck;d iïudk m.d od,d" *hsÜ lr,d .kak nE lsh,d u;hla ;sfhkjd rfÜ' .fuka" .ug" Èia;%slalfhka" Èia;%slalhg .syska ienE ck;d leue;a; fidhk jHdmD;shlafka fïl'

wdrïNfha mgka u Tn fï iïudkhg Wreulï lshkjd'''@

Tõ''' fï iïudk Wf,< fujr meje;ajqfKa wgjeks jrg' uq, b|,d fkdlvjd u fï iïudk ysñ lr.;af;a' ‘,xld§m’ mqj;am; iy mKaä;a wurfoajhs" kkaod ud,skShs uuhs ú;rhs'

Tn foaYmd,k{fhla ksid uq¿ rfÜ u ck;djf.a wdorh u; ,enqKq iïudkhla lshd Woï wkkakg mq¿jkao'''@

l,dlrefjla yeáhg uf. <Û ys‍áfha rislfhda muKhs' ta;a foaYmd,kh Tiafia ug ueo fmrÈ. wj;ekajQ wfma wïu,d" kx.s,d" wlal,d fjkqfjka fiajh lrkak isÿjqKd' ‍rg úkdY lrmq fydre w,a,kak mq¿jka jqKd w,a,ia fyda ¥IK fldñiug .sys,a,d' .dñ” f*dkafiald" úch l=udr;=x. jf.a l,dfjka tyd .sh lsishï iudc fufyjrla lrkak ,enqKd ug‍' ta ksid rislhkaf.a muKla fkfõ uq¿ rfÜ u ck;dj ug wdorh lrkjd'

Th foaYmd,k l;kaorh ksid bÈßfha§ fudkjd fjhso rkacka rdukdhl lshk wfma iqmsß ;rej g'''@

fndfyda whg jvd uf.a Ôjk p¾hdj fjkia' fjk flfkl=g ;ukaf.a ìßh" orefjda fjkqfjka fndfyda lemùï lr,d ;uhs rdcldßhlg nyskak fjkafka' uf.a Ôúf;a ug ta rdcldß fudl=;a kE' uu md¾,sfïka;=jg hkjd" wud;HdxYhg hkjd' újdoj,g jeämqr iyNd.s fjkafka uu' wo iskudjg jvd uu lemfj,d bkafka ck;d fiajhg' talg fj,djla fydhd.kak wfkla foaj,a lem lrkak isÿfj,d'

fm!oa.,sl Ôú;hla we;af;u kE jf.a'''@

uu f.or tkafka lShg o" hkafka fldfyo lsh,d wykak ìß|la kE'

;d;af;a lsh,d wf;a t,a,s,d ri leú,s b,a,kak orefjda kE'''@

;d;af;a''' ;d;af;a ug fmd;a wrka fokak' ug im;a;=" nE.a wrka fokak" g%sma tlg i,a,s fokak lsh,d lshkak ug orefjla kE' ta yskaod ta j.lSï iy hq;=lïj,ska uu ksoyia'

b;ska ÿl ysf;kafka keoao'''@

uf.a hd¿fjda lshkjd ks;ru Thd kslx oeka pKaähd jf.a ysáhg Thdg wikSmhla jqK odg f;afrhs lsh,d‍' t;fldg wikSmhla jqK odg fld;a;u,a,s W.=rla yß fndkak o wms lidohla n¢kafka' tal;a yß wd;aud¾:ldó l;djlafka' idudkHfhka ug wikSm yefokafka yß wvqfjka'

ta ksid Ôú; ld,hgu ‘f,vla’ od .kak leue;s kE jf.a'''@

oekg kï b;sx ug wjq,la kE' ta;a tl mdrgu ysf;hs o okafka kE újdyhla lr.kak ´kEhs lsh,d‍' ke;skï uu ;du;a ‘;kslu’ lshk tfla Wmßu iqjh ú¢kjd' ;kslv flkd ;uhs tafla iqjh okafka'

yenehs b;sx rkacka rdukdhl weue;s;=udf.a ìßh fjkak wdid f.dvla hqj;sfhda we;s ,xldfõ'''@

tal kï uu okafka kE' kuq;a uu lshkafka ;kslu lshk tl yßu iqjhla' újdy Ôú;h lshkafka uyd igkla' ;ukaf.a orejdg ckm%sh mdi,la fydhd.kak neß kï" fyd| /lshdjla fidhd fokak neß kï" ;d;a;d flfkl=g fldÉpr fõokdjla oefkhs o@ <uhf.a Wmamekak iy;sfla b|ka Tyqf.a Ôú;h f.dv.kak fldÉpr foaj,a lrkak ;sfhao'''@ fïl f,dl= Tmf¾Ika tlla fka'''

Tmf¾Ika ;kav¾fnda,a jf.a'''@

;kav¾fnda,a ;uhs' fnda, folu ke;sj hk flaia tlla'

Tfí wud;HdxYfha jeh YS¾I mjd lmd yßñka Tn ck;d fiajhg lemù isákjd' uyck Èkfha ix.%y lghq;= mjd isÿ flfrkafka Tfí fm!oa.,sl uqof,ka' fndfydu ck;djd§ foaYmd,khla'''@

uu ¥IKh" kdia;sh ke;s lrkjd lsh,fka n,hg weú;a ;sfhkafka' wfkla whg wms mQ¾jdo¾Yhla fjkak tmdhe' uf.a ks, ksjig Thd weú;a ;sfhkjd' wr ,laI mfya ukaÈr noao ug kEfka' md¾,sfïka;= ks, ksjdihl uu ;ju;a bkafka'

wehs ;du weue;s ks, ksjila ,enqfKa keoao@

uu .;af;a kE' fï ksfji ug fyd|hs' tl tl ;ekg ‍nvq wÈkak lrorhs' uu wjqreÿ myla ysáfha fï f.or‍' ta;a fïfl ug whs;shla kE' ug remsh,a 54"000 l mähla ,efnkjd' fï mD:súfha fjk fldfyj;a ug tl m¾É tlla kE' ta ksid ug nh ke;sj w,a,ia fyda ¥IK fldñiug hkak mq¿jka' uu nh ke;sj fydreka .ek fmd,sishlg meñKs,s lrkafka j;alï nerlï fmkak,d' we;a;gu tfyu fmkakkak;a j;alula kE ug'

Tn Th w,a,ia fldñiug .shdg flda ;du lshmq fydre w,a,d.;af;a kEfka yßhg'''@

wms oekg uy fydre úismylg ú;r oe, t<,d bjrhs'

ta w;ßka myf<dia fofkl=g ú;r ráka msg fjkak neß úÈhg mdiafmdaÜ ;ykï lr,;a bjrhs' wms <Û§u uy fydreka lSm fofklaj;a we;=<g odkak fmdfrdkaÿ fjkjd'

^,xld§m mqj;am; weiqfrks&

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive