Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Gossip chat with Rajitha Hiran

Gossip chat with Rajitha Hiran

hymd,kfhka wlal fmkak, kx.s ÿkakd - rð; ^yvmgh& 
hy md,kh yßhg wlal fmkak,d kx.s ÿkak jf.a jevla hehs rð; ysrdka ke;akï msxfmdx lshhs'

,xldfõ úys¿ldrhska f,i yÿkajkafka ;uka we;=¿ msßila nj mjik rð; we;a;gu neÆju ;ukag jeäh úys¿ldrhka msßila md¾,sfïka;=j ;=< isák njo Tyq lshd isà'

ck;dj hymd,kh lsh, l;sfr .eyqfj wlalg ta;a fï fj,dfj mjq,a lkafk kx.s njo rð; mejiSh'

uf.a fkdakg;a f*iaáj,a weâjdkaia kE''''''''

;udf.a ìßho rcfha fiaúldjla nj mjik rð;" fuf;la ta whg W;aij mdßf;daIsl fyda ,eî fkdue;s nj;a" wjujYfhka W;aijj,g fmr jegqmj;a ,eî ke;ehs lshd isà'
wOHdmkh uxjf.a fldf,lag §, ;sfhkafk''

wOHdmk weu;s lu ;ud jeks fld,af,lag § we;s nj;a" tf,i lsÍu ;udg Ñ;%mg ixia:dfõ iNdm;slu ,nd§ula jeks hehs mejiSh'

srilankamirror

Tyqf.a yvmgh my;ska wikak'

Gossip chat with Rajitha Hiran Gossip chat with Rajitha Hiran Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, April 09, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.