Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Joli Siya & Upeka

oeka jHdc iSh,d;a fndafj,d
Wfmldg ;ry .shdu fidavd fnda;f,a jf.a ) fcd,s iShd

we;a;gu uu l=vd ld,fha wfma f.j,a <. jhil iShd flfkla ysáhd yjig uykaishg fudkjd yß mdkh lr,d" iskaÿjla folla lshk'

fmdä ldf,u uu Tyqj wkqlrKh lr,d ta jf.au iskaÿ lsõjd' miafi ldf,l ta iShdf. yv uf.a úfYaI;ajhla fj,d iShd fcd,s jqKd' ,xldfj jf.au msgrgj,aj,;a fcd,s iShg fydo b,aÆula ;sfhkjd'

oeka fcd,s iShdg jhi lSho@ 

fcd,s iShd kue;s .dhlhd yeáhg fï f.jkafka uf.a 25 jk wjqreoao' iShdf.a yäka uu ix.S; lKavdhï lSmhlg iïnkaOfj,d jev l<d' í¨ Ihska" YS,am yd .e,laiSia ta w;ßka úfYaIhs' uf.a iSã mg jHdc f,i uf.a wjirh ke;=j fjf<o fmd<g ksl=;a ùu .ek uu kS;s ud¾.fhkq;a lghq;= lr,d ;sfhkjd' ta uÈjg oeka jHdc iSh,d;a fndafj,d bkakjd'

fcd,s iShdf.a iajrEmfhka ckm%sh ùu Tng jdisodhlo@ keoao@ 
Tõ" uf.a idudkH iajrEmfhka uu mdfr neye,d .shdu fndfyda wh udj yÿkkafka keye' ta ksid idudkH l,dlrejl=g iudcfhka ,efnk ie,ls,s ug ,fnkafka wvqfjka' ta;a ux leu;s weÿula me<ÿula weof.k .ukla ìukla hkak mq¿jka ùu kï jdishla'

iShdf.a ÿj Wfmald .ek fudkjo lshkak ;sfhkafka@
ug bkafk ÿj,u ;=ka fofkla' Wfmld nd,hd" mjqf, tlu mq;d b;sx uu ;uhs" wfma mjqf, f,dl=u yhsh wfma fkdakd uy;a;hd Wux.d' ta;a ux wdof¾g lshkafk l=ud lsh,d'

Wfmald pQáu ldf, bo,d ix.S;hg f,dl= keUqrejla fmkakqï l<d' ix.S;h yeoErej' thdg jh,Skh" ngk,dj jdokh lrkak;a mq¿jka' fmdä ldf, bokau thd ,iaikg iskaÿ lshkjd' Bg miafi ;uhs 2009 § forK v%Sï iagd¾ ;r.hg iïnkaO fjkafk thdf. wlald uQ<sl fj,d' t;fldg thdg 18 ,nkjd' mshjfrka mshjr bÈßhg .sysx wjidkfha§ lsre, ysñlr .;a;d'

lsre< ysñfjhs lsh,d n,dfmdfrd;a;=jla ;snqKo@ fuhd .dhkd lf<a uu fhdackd l< .S; fkfjhs' thdg ´k tajd' iuyr tajd ñksiaiq jeäh wymq ke;s .S;' uu ks;ru lsõfj wdmq ÿr fydogu we;s lsh,d'

Wfmald ,iaikg úis,a lrkak bf.k .;af;;a ;d;a;f.kao@ 
tal fjku l;kaorhla' uu uf.a isxÿj,g ;kq ks¾udKh lrkafk fndfyda fj,djg Wfmaldj nhsislf,a ;shdf.k fudkaáfidaß" biafldf, hk tk .uka' tajd wyf.k bo,d fuhd f.or weú,a,d ug wefykak ta isxÿ úis,a lrkjd' uu mqÿu fj,d weyqju ljqo úis,a lf<a lsh,d Wfmald thdf. wlalj we.s,af,ka fmkakkjd' wlal;a b;sx wdvïnfrka ,l=Kq .kakjd'

Wfmaldf. olsk fydou .=kdx.h@ 
fuhdg tl mdrgu wkqlïmd ysf;kjd' ta jf.au tl mdrgu ;ry;a hkjd' ta;a ;ry .shdu fidavd fnda;f,a jf.a ;uhs' blaukskau ;ryj ksfjkjd' thdf. ;sfhk W;aiyjka;lu uu w.hk fohla' thdf. ks¾udK msgqmi fijke,a, jf.a bkafk thdf. wkd.; ieñhd ÿ,dÊ OkqIal'

Tfí wkd.; n,dfmdfrd;a;=@ 
Wfmald ks¾udKs lshk pß;h .dhsldjla f,i biau;= jqfka ke;a;ï ug woyila ;snqKd fcd,s iShf.a tal mqoa., m%ix.hla mj;ajkak' oeka Wk;a fydo wkq.%dylfhla ,enqfKd;a blaukska uu ta jefâg nyskjd'

Gossip chat with Joli Siya & Upeka
B<.g wms;a tlal l;djg tl;= jqfKa Wfmald' we;a;gu lshkak Wfmald" v%Sï iagd¾ ;r.fhka Tng ysñjqfKa tl lsre<lao" lsre¿ follao@
ug we;a;gu ysñjqfKa tl lsre,la' ta lsre, ysñùu;a iu. uf.a Ôúf;a wÆ;a jqKd' ta ;r.fhau y;r jeks ia:dkh ,nd.;a ÿ,dÊ OkqIal ug yuqfjkafk v%Sï iagd¾ ksid' Tn wyk fojeks lsre< tal fjkak we;s'

f,dl= jqKdu ljqre fjkako ys;x ysáfh@ 
uu yßu wdidfjka ysáfha ix.S; .=rejßhla fjkak' uu mdie,a ldf,ka iuia; ,xld lú" .S; .dhkd ;r.j,ska ch.%yKh ,n,d ;sfhkjd" uf.a úfYaI olaI;djh ;snqfK .dhkhg jf.au" jh,ska yd ngk,d jdokhg'

t;fldg úis,a yelshdj@ 
ta yelshdj ug ;snqfK fudkaáfidaß ldf, bo,d" wfma ;d;a;d úis,a lrk iskaÿ weys,d'

;d;a;d .ek fudjo úfYaIfhka lshkak ;sfhkafk@ ix.S;h me;af;ka kï uql=;a yokak fohla keye' thdf.a wdNdIfhka ;uhs uu wo fu;k bkafk' thd mjq,g ,eÈ mjq,;a tlal f.dvdla iómj bkak flfkla' jeäh hd¿fjd keye' mjq,g /ljrKh foñka wms;a tlal wdofrka bkakjd'

wÆf;ka CD tlla lrkafk keoao@ 
uf.a m<fjks ixhqla; ;eáh ~msydgq mEkg~ uq,a ldf,u  ksl=;a l<d forK wkq.%yfhka' uu oeka f.dvdla ñhqisla ùäfhd ;uhs lrkafk' ñksiaiq;a tlal /È,d bkak wÆ;a ks¾udk lrkak ´fka' uf.a .S; ,iaikg ;kq ks¾udKh lr,d fokafk ÿ,dÊ OkqIal' Tyqg udj jf.au uf.a .dhk ffY,Ska .ek;a fydo wjfndaOhla ;sfhkjd'

wms fudk;rï wÆ;a ks¾udK l<;a tajd ckm%sh lrjkafk rEmjdysks kd,sld u.ska' ta;a wfma ks¾udK tfyu kd,sldj,ska m%pdrh lrkafk b;du l,d;=rlska' wo olaI;djhg ;ek fokjo keoao lshk m%Yakh f,dl=jg ;sfhkjd' olaIhskag biau;= fjkak fkdfok tl yßu widOdrKhs' uu ys;kafk ßhe,sá jevigykaj,ska wdmq tla ;uhs f,dl=u m%Yafk'

ÿ,dÊ tal yenE Ôúf;a hq. .S;h .dhkd lrkafk ljoo@ 
talg kï ;j wjqreÿ fol ;=klaj;a hdú' ughs ÿ,dÊgha ;du wjqreÿ 24j;a ,n,d keyefk'

l;dny ) rfïIa Wjhsia

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive