Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Amavi Dhanansuriya
yfï iqo ke;s fjÉp .uka thd,d vjqka
nÿ,af,ka l,d f,djg mEhQ fhdjqka ;drldj wudú OkkaiQßh

weh pß;dx. ks<shl jkakg fmreï mqrkakSh' tfukau ljod fyda fyd|u ks<sh jk nj wE mjikafka uy;a n,dfmdfrd;a;=jlskah' wudú OkkaiQßh kï weh ;ud ms<sn| fufia y÷kajd fokakSh'


Tfí ku ud l,ska i|yka l<d' ta yskaod Tfí wfkl=;a mqoa.,sl úia;r i|yka lruq@

uf.a .u nÿ,a,' nÿ,a, úYdld iy kqjr uyudhd úoHd,j,ska wOHdmkh yeoErejd' mjqf,a úia;r lshkjd kï uf.a mjqf,a bkafka wïuhs ;d;a;hs whshhs u,a,shs'

wudf.a j;auka mÈxÑh@

l,dfõ kshef,kak myiq ksid .fuka fld<U weú;a n;a;ruq,af,a mÈxÑ jqKd'

Tn l,djg tkafka fndfydu fmdä ldf,È' ta .ek u;lh wdj¾ckh lruq@

ug wjqreÿ wgla kjhla fjoa§ ux W!j m%cd .=jka úÿ,shg iïnkaO fj,d ysáhd' Bg miqj ta ud¾.fhka ux cd;sl .=jka úÿ,shg tkjd' tf;kaÈ lreKdr;ak wurisxy lshk uy;auhdj uqK .iqKd' Tyq ug ksfõÈldjl úÈyg bÈßhg hkak Woõ l<d'

ta ld,fha§u Tn ksrEmsldjla o fjkjd@

ug .=jka úÿ,sfhka iajdëk rEmdjdyskshg tkak wjia:dj Wod jqKd' ta ld,fha§uhs uu ksrEmsldjla úÈyg jev lrkak mgka .kafka'

t;fldg Tn r`.mdkak tkafka@

ch,d,a frdayK uy;auhhs udj r`.mdkak .kafka' ta t;=udf.a ,Sgd lshk fõÈld kdgH yryd' ufyakao% fmf¾rdf.a tia' tia' t,a' ysia ;ekla ;uhs uf.a m<uq fg,s kdgH rx.kh'

Bg miqj@

iq<. u; fudfyd;la" isysk úhka" .cuq;=hdh" fufyu;a iuhx jf.a kdgHj, rÛmEjd'

wo jk úg Tn ks<shla' flda Tn ;=< isá ksfõÈldj@

ux ld,hla iS' tia' tka' kd<sldfõ ksfõok lghq;= l<d' kuq;a wo jk úg ux ks<shla yeáhg ;uhs bÈßhg hkafka'

ug fmakafka Tng ckm%sh;ajh wjYH fj,d jf.hs@

ks<shla úÈyg bÈßhg hkak wdihs lshmq ksid o Tn Tfydu lsõfõ@

Tõ'

ks<shla jqKdu ckm%sh;ajh jeä fjkjd ;uhs'

ta lshkafka Tn úYajdi lrkjd ksfõÈldjlg jvd ks<shla ckm%shhs lsh,d@

Tõ' ux tal úYajdi lrkjd' ksfõÈldjla jqKdu tla;rd fma%laIlhka m%udKhlg muKhs wduka;%Kh lrkak mq¿jka' kuq;a ks<shla tfyu keye' f.dvla fma%laIlhkag <x fjkak mq¿jka ks<shla jqKdu'

ta;a Tng miqj lafIa;%hg meñKs wh Tng jvd ckm%shhsfka' fldfyduo tfyu jqfKa@

ux ys;kafka jdikdj wkqj ;uhs tal isoaO fjkafka'

ta lshkafka Tng jdikdj keye@

tfyu fkfjhs' ux ys;kafka ug ;ju jdikdj Wod jqfKa keye lsh,d'

rx.k Ys,amskshla úÈyg bÈßhg hoaÈ fudk jf.a wOHkhl o Tn fhfokafka@

ux lrkafka fuÉprhs' m%ùK flfkla r`.mdoa§ Tyq fyda weh Èyd n,df.k bkakjd' tu.ska wmg fndfyda foa bf.k .; yelshs' Bg wu;rj Ñ;%mg n,kjd'

ks<shlf.a ifï mdg ckm%sh;ajhg n,mdkjd lsh,d ljqreka fyda lsõfjd;a@

j¾;udkh jk úg th h:d¾:hla' iu iqÿ fndakslalsfhda jf.a wh ;uhs jeämqr ckm%sh' yenehs flá ld,hhs' ifï iqo ke;s fjÉp .uka thd,d vjqka' uqyqK le; jqK;a olaI;djh ;sfhk ks<shlg kï tfyu fjkafka keye' Tjqka iodld,slhs'

rx.kfha§ Tng iSudj,a ;sfhkjdo@

Tõ' ug idOdrKhla lrkak mq¿jka pß;hlg muKhs ud mK fmdjkafka' ksrej;a jk pß; r`.mdkafka keye' wksl uf.a jákdlu ,efnkafka ke;s pß;j,g uu mK fmdjkafka keye'

cd;Hka;rfha m%isoaO;ajhg m;a wOHlaIjrfhlaf.a ks¾udKhl ksrej;a pß;hla ,enqfKd;a th;a Tn m%;slafIam lrkjdo@

Tõ' tal uf.a m%;sm;a;shla' cd;Hka;rh bÈßfha we÷ï .e,ùu úys¿jla'

Tn l,ska lsõjd Tng idOdrKhla lrkak mq¿jka pß; muKhs ndr .kafka lsh,d' tfyu n,k fldg fu.d kdgHhl iSksfnda, pß; Tn r`.mdkafka keye lsh,d flfkl=g ysf;aú@

ux ys;kafka ñksiqka w;r ks<shla úÈyg bkak fu.d kdgHj, r`.mdkak ´kE' tajdfha pß;hla ug ,enqK;a kslïu fonia lshkafka ke;=j hï fjkila lrñka ux r`.mdkjd'

jD;a;Sh ks<shla úÈyg ,efnk wdodhu m%udKj;ao@

oekg keye' bÈßfha§ m%udKj;a fõú lsh,d ys;kjd'

Tfí .dK lsõjdu Tng ,efnk pß;;a ke;=j hkjd lshkafka we;a;o@

Tõ' tfyu jqKd' uf.a uqo, wymq jeä fofkla ug pß; ÿkafka keye .dk jeähs lsh,d'

wudg fmïjf;l= bkakjd lsh,d wdrxÑ jqKd@

Tyq .ek oekau lshkak neye' kshñ; ld,fha§ lshkakï'

Tyq leue;s o Tnf.a jD;a;shg@

oekg kï leue;shs'

wehs@ bÈßfha§ leue;s ke;s fõúo@

tal lshkak wudrehs' fudk foa jqK;a wka;sfï b;=re fjkafka ;ukaf.a mjq,fka' tal ksid mjq,a Ôú;hg uq,a;ek fokjd'

f.or wh fudk jf.a m%;spdrhla olajkafka Tfí l,d Ôú;h .ek@

thd,g ´kE jqfKa udj ffjoHjßhla lrkak' kuq;a ffojh úiska udj fu;kg f.kdjd' wo Tjqka ug ,nd fok iydh wmuKhs' ffjoHjßhl fkdjqKd lsh,d uf.a wïud ;d;a;dg ÿlla keye' uf.a .ukg Tjqka wo wdYs¾jdo lrkjd'

Tng ysf;kafka ke;s o ffjoHjßhl jqKd kï fyd|hs lsh,d' tfyu kï wo Tng ´kE ;rï i,a,s;a ;sfhkjd@

keye' fï lafIa;%h ug fyd|hs' ux fï lrkafka ug iqÿiqu jD;a;sh' t;ekska tydg ux fjk foaj,a ys;kafka keye' ks<slu ffjoH jD;a;shg jvd fyd|hs'

Tn iskudjg tkak mud wehs@

ux Ñ;%mghl r`.mEjd' ta iqñ;%d rdyqnoaO uy;añhf.a lkaola fia ud kjl;dj weiqfrka ;efkk Ñ;%mghla' wfYdal wd;jqofyÜá ;uhs th wOHlaIKh lf<a' th ug ,enqKq uy`.= wjia:djla'

ch,d,a frdayKf.ka úkdä myf<djla tl È.g nekqï wymq oji u;la lrñka fï l;djg kej;Sfï ;s; ;nuq@

,Sgd fõÈld kdgHhs ux r`.mdk m<uq ojfihs Th isoaêh jqfka' ysf;a ;sfhk pls;hg ux fõÈldjg weú;a fma%laIlhka foig yerefKa i¾ lshd §mq úÈyg fkfjhs' Tyq ug ta .ek lsõjdu ux Tyq;a tlal ;¾l l<d' wka;sfï fIda tl bjr fj,d fma%laIlhka bÈßfha§u ug fyd|gu nekakd úkdä myf<djlg jeäh' tod ux mehlg jvd weඬqjd'

igyk ) m%idoa iur;=x.

fiahdrej ) ksfrdaIa m%shxl nfÜfmd<

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive