Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Full-face helmets banned in Sri Lanka
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip Lanka news - Full-face helmets banned in Sri Lanka
*q,a f*ia fy,auÜ ;yku wo isg l%shd;aulhs
kS;sh lvlrkakkag ov fld<

*q,a f*ia fy,auÜ kS;sh wo ^02& isg C%shd;aul lrk nj fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr mjikjd' fï nj woyia olajñka fmd,sia udOH m%ldYljrhd lshd issáfha tu kS;sh lvlrkakkag ov fld<  ksl=;a lsÍugo fmd,Sish mshjr
.kakd njhs'

fï w;r ud;r ;reK fn!oaO ix.ufha msßila iy ud;r m%dfoaYSh udOHfõ§ka msßila Bfha fuu fy,auÜ kS;shg tfrysj udkj ysñlï fldñiu fj; meñKs,a,lao bÈßm;a l<d' tu meñKs,a, u.ska Tjqka wjOdrKh lr ;snqfKa fuu kS;sh ksid ;u Ôú;j,g oeä wjodkula u;=jk njhs'

Gossip Lanka news

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb