Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Free Wi-Fi service on Wesak Day

Free Wi-Fi service on Wesak Day

fjila tlg jhs*hs okai,a
,xld b;sydifha m%:u j;djg jhs*hs okai,a

fjila Èkfha fkdñf,a wka;¾cd, myiqlï ,ndfok okai,a folla fld<U iy ud;r§ meje;aùug cd;sl f;dr;=re ;dlaIK wdh;kh úiska ie,iqïfldg we;ehs jd¾;d fõ' fld<U jhs*hs okai, f,alayjqia fjila l,dmfha meje;aùug iQodkïfldg we;s w;r ud;r mqia;ld,h iy frday,a mßY% wdjrKh flfrk wdldrhg meje;aùug iQodkï fldg we;'

fïjk úg rg mqrd l%shd;aul jk jhs*hs l,dm wiQ;=kg wu;rj fuu okaie,a fol l%shd;aul lsÍug mshjr f.k ;sfí' Y%S ,dxlsl b;sydifha fujka jhs*hs okai,a ,ndfok m%:u wjia:dj fuh fõ'
Free Wi-Fi service on Wesak Day Free Wi-Fi service on Wesak Day Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.