Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Few ministers goes to the Mahinda's house to celebrate Sinhala and Tamil new year

Few ministers goes to the Mahinda's house to celebrate Sinhala and Tamil new year

uyskao n,kak wjqreÿ kE.ï hk uka;%Sjre fukak

isxy, yd fou< wÆ;a wjqreoao ksñ;af;ka t<efUk 16 jeksod  tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha md¾,sfïka;= uka;%Sjre msßila ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ;x.,a, ksji n,d kE.ï hdug ;SrKh lr we;'

tf,i kE.ï hdug kshñ; uka;%S msßi my;ska oelafõ'

.dñ” f,dl=f.a" l=udr fj,a.u" v,ia w,ymafmreu" nkaÿ, .=Kj¾Ok" úu,a ùrjxY" jdiqfoaj kdkdhlaldr" ÈfkaIa .=Kj¾Ok" Ô't,a' mSßia" à'ì' talkdhl" tia'tï' pkao%fiak" fcdkaiagka m%kdkaÿ" uyskaodkkao wÆ;a.uf.a" id,skao Èidkdhl" ir;a l=udr .=Kr;ak" frdays; wfí.=Kj¾Ok" ùrl=udr Èidkdhl" úÿr úl%ukdhl" rxð;a o fidhsid" cdkl jlal=Uqr" ù'fla' bkaÈl" frdIdka rKisxy" cdkl m%shka; nKavdr" fIydka fiauisxy" ukQI kdkdhlaldr" WÈ; f,dl= nKavdr" .S;dxck .=Kj¾Ok" ÈÆï wuqKq.u" f,dydka r;aj;af;a" irK .=Kj¾Ok" jhs'Ô' moauisß" pdñl nqoaOodi" ,laIauka jika; fmf¾rd" Y%ShdKs úf–úl%u" ud,kS f*dkafiald" ir;a ùrfialr'
Few ministers goes to the Mahinda's house to celebrate Sinhala and Tamil new year Few ministers goes to the Mahinda's house to celebrate Sinhala and Tamil new year Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, April 14, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.