Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Few ministers goes to the Mahinda's house to celebrate Sinhala and Tamil new year

uyskao n,kak wjqreÿ kE.ï hk uka;%Sjre fukak

isxy, yd fou< wÆ;a wjqreoao ksñ;af;ka t<efUk 16 jeksod  tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha md¾,sfïka;= uka;%Sjre msßila ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ;x.,a, ksji n,d kE.ï hdug ;SrKh lr we;'

tf,i kE.ï hdug kshñ; uka;%S msßi my;ska oelafõ'

.dñ” f,dl=f.a" l=udr fj,a.u" v,ia w,ymafmreu" nkaÿ, .=Kj¾Ok" úu,a ùrjxY" jdiqfoaj kdkdhlaldr" ÈfkaIa .=Kj¾Ok" Ô't,a' mSßia" à'ì' talkdhl" tia'tï' pkao%fiak" fcdkaiagka m%kdkaÿ" uyskaodkkao wÆ;a.uf.a" id,skao Èidkdhl" ir;a l=udr .=Kr;ak" frdays; wfí.=Kj¾Ok" ùrl=udr Èidkdhl" úÿr úl%ukdhl" rxð;a o fidhsid" cdkl jlal=Uqr" ù'fla' bkaÈl" frdIdka rKisxy" cdkl m%shka; nKavdr" fIydka fiauisxy" ukQI kdkdhlaldr" WÈ; f,dl= nKavdr" .S;dxck .=Kj¾Ok" ÈÆï wuqKq.u" f,dydka r;aj;af;a" irK .=Kj¾Ok" jhs'Ô' moauisß" pdñl nqoaOodi" ,laIauka jika; fmf¾rd" Y%ShdKs úf–úl%u" ud,kS f*dkafiald" ir;a ùrfialr'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb