Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Duminda Silva released under previous bail conditions

Gossip Lanka News- Duminda Silva released under previous bail conditions
ÿñkao we;=¿ ú;a;slrejkag úfoaY .uka ;ykï
ú;a;slrefjl=g  remsh,a 50"000 uqo,a wemhla yd
ñ,shk 2l ne.ska YÍr wem 2la 
Gossip Lanka news
ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a  jD;a;Sh iñ;s WmfoaYl Ndr; ,laIauka fma%upkao% uy;d we;=¿ isõ mqoa., >d;k iïnkaOfhka wê fpdaokd ,en isák md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd uy;d we;=¿ ú;a;slrejka 11 fokd  wem u; uqod yer ;sfí'

ta wkqj fld<U uydêlrKh úiska wo ^01&  u ú;a;slrejkaf.a úfoaY .uka ;ykï lsÍu iy tla ú;a;slrefjl=g  remsh,a 50"000 uqo,a wemhla yd ñ,shk 2l
ne.ska YÍr wem 2la ;eîug ksfhda.  lr ;sfí'

ú;dkf.a wkqr ;=Idr o fu,a" pkaok c.;a l=udr" m;srKf.a pñkao rù chkd;a" fldämams,s wdrÉÑf.a ,xld ridxck" úf–iqßh wdrÉÑf.a Id,l iór" úodk.uf.a wñ," ir;a nKavdr" iqrx. fma%u,d,a" pkaok iuka l=udr wfíúl%u" m%shka; ckl nKavdr" ÿñkao is,ajd" frdayK udrisxy yd ,shkdrÉÑ Yñkao hk ú;a;slrejka 13 fokdg miq.shod is;dis ksl=;a flreKq w;r Tjqkaf.ka fofofkl= wo Widúh bÈßfha fmkS fkdisáfhah'
Duminda Silva released under previous bail conditions Duminda Silva released under previous bail conditions Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.