Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

pkaÈ g;a ux., iSkq

^PdhdrEm&

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï iqmsß l%slÜ l%Svlfhl= yd ysgmq úiaihs 20 kdhl ÈfkaIa pkaÈud,a uehs ui m<fjksod újdy ùug kshñ;j we;ehs jd¾;d fõ'

Tyq yd úydyùug kshñ;j we;af;a bIsld chfialrhs'

weh .d,a, ix>ñ;a;d úoHd,fha wdÈ YsIHdjla jk w;r Tjqka fofokdf.a wdor inO;djh mgkaf.k we;af;a mdi,a iufha isg njo mejfia'
miq.shod Tjqkaf.a újdy W;aijfha mQ¾j PdhdrEm.; lsÍula uykqjr§ isÿlr ;sfí'

pkaÈf.a újdyfhka miqj fmrg jvd Tyq l%slÜ olaI;djhka w;rg meñfK;ehs hkqfjka miq.shod wka;¾cd,h mqrd l;dnyla we;eù we;ehs jeäÿrg;a jd¾;d fõ'

fï w;r" Y%S ,xld fgiaÜ l%slÜ lKavdhfï wdrïNl ms;slre Èuq;a lreKdr;ako Bfha Èkfha§ újdy Èúhg msúisfhah'

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1

Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1 Dinesh Chandimal to marry Isika Jayasekara on May 1 Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, April 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.