Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Dilhani Ekanayake speaks about JVP
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip Lanka News- Dilhani Ekanayake speaks about JVP

fuÉpr l,a fï rg yo,d keye' ld,d ;sfhkafka'
úYajdi l< yels tlu úl,amh cúfm muKhs'

fuf;la ld,hla rfÜ n,hg meñKs fld< ks,a md,lhka fï jk úg ck;d úYajdih ì|f.k we;s nj;a ;udg fmfkk tlu úYajdijka; úl,amh ck;d úuqla;s fmruqK nj;a m%ùK rx.k Ys,amSks È,aydkS talkdhl uy;añh mjikjd' i;s wka; mqj;am;la iu. iïuqL idlÉPdjlg tlafjñka weh
fï nj mjid ;sfnkjd' tys§ weh oelajQ woyia lsyshla my;ska oelafõ'

iudc l%ufha fjkila ms<sn|j Tn óg fmr§ i|yka l<d' ta woyfika Tn u;= lrkafka W;aidy lf<a l=ulao@

fyd| rgla" iudchla yod.kak lsh,d wms idïm%odhsl mlaIj,g iyfhda.h ÿkakd' kuq;a Tjqka ojiska oji wfma rg úkdYhg wrka .shd' rgla yokafk;a úkdY lrkafk;a foaYmd,kh úiska' fuÉpr l,a fï rg yo,d keye' ld,d ;sfhkafka' foaYmd,kh yïn lsÍfï ud¾. njg m;a lrf.k idïm%odhsl mlaI wfma úYajdih ì| od,d ;sfhkafka' wmsg foaYmd,k úl,amhla ke;sj fyd| rgl" fyd| iudchla we;s lr.kak neye' yefudagu idOdrKj Ôj;a fjkak mq¿jka rgla ´k' ishÆ mqrjeishkag fï rg whs;shsfka' oeka iq¿ msßila rfÜ foaj,a ;ukaf.a mqoa.,sl nQof,a jf.a nqla;s ú¢kjd' kuq;a rfÜ iïm;a iudk f,i fnfok iudkd;au;djh mokï jQ l%uhlg wms hkak ´k'

miq.sh ckdêm;sjrKh iufha weh úiska ckdêm;s isßfiak uy;dg iyh m,lrñka meje;ajQ udOh idlPdjl ùäfhdajla my,ska n,kak'

Gossip Lanka News

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb