Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Daya Alwis passes away at 72 years old

Daya Alwis passes away at 72 years old

ohd w,aúiaf.a Ôú; rx.kh wjika

m%ùk rx.k Ys,amS ohd w,aúia uy;d wo ^27& fmrjrefõ Y%S chj¾Okmqr frdayf,a§ wNdjm%ma;ù ;sfí'

Tyq ßh wk;=rlg ,laj miq.sh 19 jeksod isg chj¾Okmqr frdayf,a fkajdislj m%;sldr ,nñka isáfhah'

ßh wk;=frka fud,fha wNHka;r f,a .e,Sï 3la isÿj ;snQ w;r ta iïnkaOfhka Tyqg nrm;, ie;alula lr ;snQ nj frday,a wdrxÑ ud¾.j,ska jd¾;d fõ'


ohd w,aúia uy;d ñhhk úg 72 jeks úfha miqúh'
Daya Alwis passes away at 72 years old Daya Alwis passes away at 72 years old Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, April 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.