Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Couple stoned to death for having Pre-marital sex

Couple stoned to death for having sex before marriage
újdyhg fmr ,sx.slj yeisreKq hqj<la .,a .id urd ouhs - Photos

brdlfha fudaiq,a k.rfha § hqj<la .,a .id urd oeuQ mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'fuu urd oeóu isÿ lr we;af;a whs'tia'whs'tia' ixúOdkfha fudaiq,a k.rfha m%Odkshdf.a wK §ug wkqjhs'fudaiq,a k.rfha m%isoaO ia:dkhl ne| oukq ,enQ fï hqj,g tfrys m<uqj fpdaokd m;%hla lshjkq ,enqjd'tys§ Tjqkag tfrys fpdaokdj jqfha újdy ùug fmr ,sx.slj
yeisÍuhs'fï hqj,g .,a m%ydr t,a, lsÍu keröu i|yd w;s úYd, msßila tlaj isá nj i|yka jkjd' hqj<g .,a m%ydr t,a, l< msßi th kj;ajkq ,enqfõ fofokdu ðú;laIhg m;aùfuka wk;=rejhs'

Couple stoned to death for having sex before marriage

Couple stoned to death for having sex before marriage

Couple stoned to death for having sex before marriage

Couple stoned to death for having sex before marriage

Couple stoned to death for having sex before marriage

Couple stoned to death for having sex before marriage

Couple stoned to death for having Pre-marital sex Couple stoned to death for having Pre-marital sex Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.