Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Champika Ranawaka to become President in 2020

Champika Ranawaka to become President in 2020
2020 § pïmsl ckdêm;s jk nj fcHda;sIHfõÈfhla lsh,d - ùäfhda

19 jeks jHjia:d ixfYdaOkh mrdch lsÍu ioyd cd;sl fy< Wreuh f.k tk ;¾lj, lsis÷ mokula ke;ehs mqrjeis n,h ixúOdkh mjikjd'

tys le|jqïlre .dñKs úhkaf.dv uy;d Bfha fld<U § meje;s udOH yuqjl§ mejiqfõ 1978 wdKavq l%u jHjia:dfõ ;sfnk kmqre ,laIK wjika lsÍug .;a iEu W;aiyhl§u wud;H mdG,S pïmsl rKjl uy;d Bg
úreoaO jQ njhs'

;j ÿrg;a ta uy;d m%ldY lf<a fcda;S¾fõÈfhla 2020§ pïmsl rKjl uy;dg ckm;s ùug fhda.hla my< jkq we;ehs mejiSu ksid fudyq fuhg úreoaO jk njhs

ùäfhdaj my;ska


Champika Ranawaka to become President in 2020 Champika Ranawaka to become President in 2020 Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.