Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Brothers stole Television in Haguranketha area

whshhs u,a,shs ldgQka n,kak remjdyskshla fidrlï lr,d

ldgQka ne,Su i|yd wi< ksjilska rEmjdyskS hka;%hla‌ fidrd.;a tlu mjqf,a l=vd <uqka fofokl= yÛqrkafl; fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k j,mfka wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka miqj tu <uqka fofokd mßjdi Ndrhg m;alr .ïm< m%foaYfha <ud ksjdihlg Ndrfok f,i j,mfka ufyia‌;%d;a tï'tÉ' *Íla‌ãka uy;d úiska ksfhda. lrk ,§' ÈUq,al=Uqr
m%foaYfha ksjilska rEmjdyskS hka;%hla‌ fidrd .ekSu ms<sn|j fmd,sishg ,enqKq meñKs,a,la‌ ms<sn|j fidhd ne,Sfï§ th fidrlï lr we;af;a fuu <uqka fofokd úiska njg fmd,sishg f;dr;=re ,eî we;' jßÉÑfhka ksu l< f.du ueá .E ksjil jerys,s we÷ï ye| isá fuu <uqka fofokd ms<sn|j wkqlïmd l< fmd,sia‌ ks,OdÍka Tjqkag wÆ;a we÷ï me<÷ï

iy wdydro ,nd§ wêlrKhg bÈßm;a lsÍug lghq;= lsÍu ms<sn|j m%foaYjdiSyq fmd,sishg m%Yxid l<y'

yÛqrkafl; fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s whs' Ô' fidaukqjr" W' fmd' m' álsßnKa‌vd" fmd' ie' úl%uisxy ^1454& fmd' fld' l,amf.a ^29906& fmd' fld' bkaÈl ^50114& iy fmd' fld' moauisß ^4065& hk ks,OdÍka fï ms<sn|j mÍla‍IK meje;aùug lghq;= l<y'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb