Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Body of missing Yakkalamulla boy found - VIDEO

w;=reoka jQ hlal,uq,af,a orejdf.a isrer md¿ ksjilska yuqfjhs 
- ùäfhda

bl=;a 8 jkod w;=reoka jQ .d,a," hlal,uq,a, m%foaYfha i;a yeúßÈ orejdf.a isrer tu m%foaYfha j;=hdhl ksjila ;=<ska Bfha ^12& fidhd.eKsk'fmd,sish mejiqfõ Bfha WoEik tu isrer fidhd.kakd úgo krla ù ;snq nj h'hlal,uq,a," f;,a,Uqr" ufyaIa,ka j;af;a mÈxÑj isá fuu orejdf.a ku mqfkaIa rdcd ,laud,a h'Tyq‍ by< f;,a,Uqr úoHdldka; lksIaG úÿyf,a fojeks fYa%Ksfha bf.kqu ,nñka isáfha h'

tu isiqjdf.a uj mejiqfõ" miq.sh 8 jkod Tyq mdi,a f.dia ksjig meñKs nj;a bka miq ñ;=rka iu. fi,a,ï lrñka isá nj h'bkamiqj Tyq w;=reokaù we;s w;r fï ms<sn|j mshd fmd,sishg meñKs,a,la lr ;sfí'

fmd,Sish mejiqfõ" tu isiqjdf.a ksjig lsf,da ógr Nd.hla muK ÿßka msysá ,ehska ldurhl ;sî isrer fidhd.;a njhs'


Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb