Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Body massage & treatments centers in Sri Lankan
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Body massage & treatments centers in Sri Lankan

17 g wvq mdie,a isiqúhka yd iriú isiqúhka uidÊ la,sksla j, lrk jev
wdishdfõ uq;= wegfha wd¾:sl ÿIalr;d ksid .Ksld jD;a;sfha
nyq;rh jhi wjqreÿ 17 g wvq mdi,a isiqúhka 

iïndyk uOHia‌:dk ^uidÊ fikag¾ia‌& uqjdfjka Èjhsk mqrd mj;ajdf.k hk .Ksld fiajd uOHia‌:dkj, fiajh lrk ldka;d ,sx.sl Y%ñlhka yryd iudch ;=< tÉ' whs' ù'$taâia‌ we;=¿ iudc frda. me;srhefï oeä wjodkula‌ mj;sk nj iudc frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoHjre m%ldY lr isá;s'

fuu uOHia‌:dkj, iïndyk lghq;=j, ksr; jk ,sx.sl Y%ñlhkaf.ka nyq;rh jhi wjqreÿ 17 g wvq mdi,a isiqúhka
yd úYajúoHd,j, wOHdmkh ,nk isiqúhka nj wkdjrKh ù we;s w;r Tjqkg mj;sk wd¾:sl ÿIalr;d u; fuu uOHia‌:dkj, .Ksld fiajfha fhfok nj Tjqkf.a fouõmshka fyda ys;j;=ka mjd fkdokakd nj wkdjrKh ù ;sfí'

fuu msßi tÉ' whs' ù'$taâia‌ we;=¿ iudc frda. me;sÍu ms<sn| ksis wjfndaOhlska miq fkdùu fya;=fjka Tjqka tu frda. ksyඬj m;=rejk lKa‌vdhula‌ njg m;aj isák nj ffjoHjre lshd isá;s'

oekg Èjhsk mqrd .Ksld fiajfhys ksr;j isák ldka;d ,sx.sl Y%ñlhka 40"000 lg wêl ixLHdfjka nyq;rho tÉ' whs' ù'$taâia‌ we;=¿ iudc frda. ms<sn| ksis mßÈ oekqj;a ù fkdue;s nj ióla‍IKj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

 uq,dY%h  -  tauka;s udrfò

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb