Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Benefits of 19th Amendment

Benefits of 19th Amendment

19 ka ,efnk m%;s,dN fukak

iEu mqrjeishl=gu rcfha wdh;khl mqrjeis whs;sjdislï l%shd;aul lsÍfuys,d iy iqrlaIs; lsÍfuys,d wjYH f;dr;=re fj; m%fõYùfï whs;sh'

ckdêm;sjrhd md¾,sfïka;=jg j.lsj hq;= ùu u.ska ck;d mrudêm;H ;yjqre ùu'

iajdëk fldñIka iNd msysgqùu'

1' ue;sjrK fldñIka iNdj

2' rdcH fiajd fldñIka iNdj

3' cd;sl fmd,sia fldñIka iNdj

4' ú.Kk fiajd fldñIka iNdj

5' Y%S ,xldfõ udkj ysñlï fldñIka iNdj

6' w,a,ia fyda ¥IK fpdaokd úu¾Yk fldñIka iNdj

7' uqo,a fldñIka iNdj

8' iSud ks¾Kh fldñIka iNdj

9' cd;sl m%iïmdok fldñIka iNdj

10' úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj

11' rdcH NdId fldñIka iNdj

cd;sl m%iïmdok fldñIka iNdj u.ska rcfha wdh;k úiska NdKav iy fiajd m%;siïmdokh lsÍu ms<sn| idOdrK" hqla;siy.;" úksúo‍ fmfkk iq¿ ;r.ldÍ iy úhoï iM,;djhlska hq;a mámdá ilia lsÍu tys iqúfYaIs wjia:djla fõ'
Benefits of 19th Amendment Benefits of 19th Amendment Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.