Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Basil Rajapaksa returns to the country

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News -  Basil Rajapaksa returns to the country
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
neis,a ,xldjg weú;a lshmq l;d
rdcmlaIjre fydrlï lr,d kE
neis,a lshhs - VIDEO

rdcmlaIjre ck;djf.ka i; myl uqo,la jxpd lr fkdue;s nj ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;d mjihs'Bfha Èkfha Èjhskg meñKsfuka wk;=rej  uOH fj; woyia olajñka ta uy;d fï nj  lshd isáfhah'tfiau bÈß Èk lsysmh ;=< fmd,Sishg wjYH iyh ,nd§ug lghq;= lrk nj;a" ;ud m%uqL;ajh ,ndfokafka ;udg
tfrys t,a, ù we;s fpdaokdjkag  iyh ,nd§ug nj;a"  fyf;u tys§ lshd isáfhah'

1931 isg ;ud foaYmd,kh lr we;s nj;a" kuq;a fujka jQ wdldrfhka fpdaokjd j,g ;ud ,laù ke;s nj;a Tyq jeäÿrg;a tu wjia:‍dfõ§  lSfõh'


Basil Rajapaksa returns to the country Basil Rajapaksa returns to the country Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 22, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.