Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

,xldfõ ;reKshlg weußldfõ§ fldaá 13l Èkqula
jeä fldgila ÿmam;a orejkag fn§fï iqodkula
^PdhdrEm&

wefußldfõ  iS'î'tia  rEmjdyskS kd,sldfõ úldYh jQ zi¾jhsj¾Z  kue;s f,dal m%isoaO ßh,sá ;r.dj,shg  iyNd.S ù tys lsre< ysñ lr.ksñka  weußldkq fvd,¾ ñ,shkhla ^remsh,a fldaá 13 la& ysñlr.;a Y%S ,dxlsl hqj;sh jq kgd,s wekav¾ika iy wef.a ksjqka fidhqßh kdÈhd wekav¾ika wo wÆhu Èjhskg meñKshy' lgqkdhl nKavdrkdhl .=jka f;dgqm< meñ”fï  m¾hka;fha§ Tjqyq WKqiqï whqßka ms<s.kq ,enQy' kgd,s wekav¾ika iy kdÈhd wekav¾ika kï jq fuu Y%S ,xlsl ksjqka ifydaoßhka fofokdu fuu ßh,sá ;r.hg bÈßm;a jq  w;r kdÈhdg ;r.dj,sfha uq,a wjia:dfõ§u bka bj;aùug isÿ úh'  tfy;a  Èk 39 ;siafia úúO wNsfhda. j,g id¾:lj uqyqK foñka tu ßh,sá ;r.h ch.ekSug kgd,s
wekav¾ika iu;aúh' tu ;rÛh ch.%yKh lsÍu fjkqfjka wehg wefußldkq fvd,¾ ñ,shkhl ^remsh,a fldaá 13& uqo,la ;E.S f,i ,enqKq nj weh lgqkdhl cd;Hka;r .=jkaf;dgqmf,a§ mejiq w;r bka úYd, uqo,la Y%S ,dxldfõ ÿmam;a orejka fjkqfjka jeh lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk njo lSjdh' Y%S ,xldjg fndfyda wdorh lrk nj lshk fuu ksjqka fidhqßfhda ;u oE;a j, je,ñgg my;ska Y%S ,xld is;shu mÉpd fldgd we;s whqreo fmkajqy'

kgd,s iy kdÈhd hk fofokdu weußldfõ  le,sf*dakshd m%dka;fha bm§ we;s w;r miqj Tjqka jhi wjqreÿ 3 § muK Y%S ,xldjg meñK we;' h<s Tjqka jhi wjqreÿ 10 fha§ muK h<s fouõmshka iu. weußldjg f.dia wOHdmk lghq;=j, ksr; ù we;' kgd,s fï jk úg  jHdmdr l<ukdlrKh ms<sno Wmdêhla ,nd isákakSh'  w;r weh fN!; Ñls;aidj ms<sno jeäÿr wOHdmkh ,nk hqj;shls'  kdÈhd jHdmdr l<ukdlrKh ms<sn| Wmdêhla ,nd isákakSh' weh jHdmD;s iïnkaëldrljßhla f,i /lshdj lrhs'

l=vd l, isgu  ÿIalr ßh,sá jevigyka .ek Wkakÿjla olajd we;s fuu wmqre ksjqka fidfydhqßfhda 2012 jif¾§o  zweußlka f¾iaZ hk jevigykgo iyNd.S ù we;s w;r miqj 2014 §  meje;ajq zi¾jhsj¾Z ;r.dj,sfhka  fuu lsre< ysñlr .ekSug iu;a úh'

;u ch.%yKh ms<snoj woyia oelajq kgd,s wekav¾ika .=jkaf;dgqmf,a§  fufia mejiqjdh' uu ,xldjg wdfõ wjqreÿ 3 lg miafia' fï jkfldg weußldj  zi¾jhsj¾Z jevigyka 30 la mj;aj,d ;sfhkjd'  fujeks ;r.hla ch.%yKh l< ol=Kq wdishdfõ m<fjks fl,a, uu'  ,xldj ksfhdackh lrkak ,eîu .ek yßu i;=gqhs' weußldfõ mÈxÑ Y%S ,dxlslfhda wmsg f.dvla iyfhda.h ÿkakd'

fïl wuq;=u ßh,á ;r.hla'  zi¾jhsj¾Z lshkafka flfkl=g iyNd.S ù myiqfjka ch.kak mq¨jka ;r.hla fkfuhs'  ;ukaf.a  Ôú;h wdrlaId lr.ksñka b;du;a ÿIalr Ôú;hla .;a lrkak fjkjd'   Wmo%j .Kkdjlg uqyqK foñka  Ôú;h fkdkeiS .,jd .kakg iu;a jk ;eke;a;dg ;uhs  zi¾jhsj¾Z lsre< ysñjkafka'

fuu ;r.dj,sfha§ wmsg kslre.=jdj lshk ÿmf;a b;du;a ÿIalr me;a;lg .syska oeïud' Èk 39 la ta ÿmf;a Ôj;afjkak jqKd' wfma ,xldfõÈ wms mqxÑ ldf,È Ôj;a jqk yeá u;l ksid f.dvla ÿIalr wNsfhda. ch.kak mq¨jka Wkd' wdydr" c,h" .skaor fyda ysig fijkla keye'  uq,sl wjYH;d lsis fohla tys  keye'   wms tajd fldfydu yß imhd .kak ´kE'  ta ishÆ wjYH;d imhdf.k úúO ÿIalr;d uev mj;ajdf.k ,lkq ,nd .ksñka bÈßhg .uka l< hq;=hs' ;=jd,hla fyda fjkhï wdmodjla isÿ jqfKd;a ;r.fhka bj;afjkak isÿfjkjd' .skaor wms yod.kak ´fka' yd,a f.dakshla" Ækq melÜ tlla iy OdkH j¾.hla fokjd' wms ud¿ w,a,f.k lkak ´fka' uu ;uhs fydogu ud¿ we,a¨fõ' f.dvla wh udj wkqlrKh l<d' .skaor yod.kak yeá ug fydog mq¨jka jqKd'

ojila wmsg nv .sks yeÿkd'  tys ishU,d .yla ;snqkd' ljqre;a ishU,d lk yeá okafka keye' kuq;a wmsg ,xldfõ w;aoelSï ;snqkd' uu ishU,d lr, fmd;= bj;a lr,d wks;a whg lk yeá lsh,d ÿkakd' ta jf.a f.dvla foaj,a ug wks;a whg;a lshd fokak yels jqKd'

;r.ldßhka 17 fofkla ysáhd' f,dalfha úúO foaj,a j,g b;d m%isoaO wh;a tys ysáhd'  uf.a kx.s kdÈhdg ÿIalrlu ord.kak neß Wkd' weh uq,ajgj,Èu whska Wkd' kx.s whska Wkdu ug;a whska fjkak ys;=kd' ta;a kx.s ud Èßu;a l<d' uu ishÆ ndOl uevf.k bÈßhgu .syska ch.%yKh ysñlr.;a;d'

uu ,xldjg f.dvla wdofrhs' wms tfy ysáh;a ,xldj .ek ys; ys; ;uhs Ôj;a fjkafka' ug ,enqk uqo,a j,ska uu úYd, uqo,la fï rfÜ orejka fjkqfjka  jeh lrkakhs n,dfmdfrd;a;=j'

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

28-year-old Sri Lankan girl Natalie Anderson wins CBS "Survivor"

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive