Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Father, uncle and brother arrested for alleged sexual abuse of 16-year-old school girl

Hiru gossip, hirugossip, gossiplanka, hiru-gossip, hiru news, hiru-news, hiru gossip sinhala, hiru TV, hiru gossiplk, hiru gossip lanka news, hiru gossip news, hiru, hirugossiplk, hirunewslk, hirutvgossip, hirugossipsinhala, gossiplanka, Gossip Lanka News, Hiru gossip Sinhala

bkaÈhdfõ ;j;a iuQy ¥IKhla
wjqreÿ 16 oeßhla ;d;a;hs" ududhs" whshhs ¥IKh lr,d
mõldr jefâg wïu;a Woõ lr,d'

bkaÈhdfõ ngysr fnx.d,fhays isÿjQ l=ßre mqj;la ms<sn|j úfoia udOH jd¾;d lrkjd' tys§ jhi 16l mdie,a oeßhla mjqf,a mshd" udud yd ifydaorhd úiska ¥IKh lr ;sfnkjd'

wjqreÿ 2l ld,hla ;siafia Tjqka fuu l%shdj isÿlr we;s w;r tu ld, iSudj l=, weh 2jrla .eíf.k ;sfnkjd' tfukau weh 4jrla ishÈú kid.kakgo W;aidy lr ;sfnkjd'


wehf.a uj úiskao th oekf.k isg we;s w;r tu l%shdjg uj úfrdaO;djhlao m<lr keye' uj mjid we;af;a Tjqka {d;Ska ksid lsisÿ m%Yakhla fkdjk njhs' fï ms<sn| oeä mSvkfhka isá oeßh wehg isÿjk lror ysßyer .ek mdie,a .=rejßhg mjid we;s w;r th oek.;a ifydaorhd wehj <Kqjlska .eg.id kej; ¥IKh lr ;sfnkjd'

miqj mdief,a úÿy,am;sjrhd úiskao fuh oekf.k fmd,sishg meñKs,s lr we;s w;r fï jk úg wod, msßi fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;s njg jd¾;d jkjd'

Hiru Gossip
Father, uncle and brother arrested for alleged sexual abuse of 16-year-old school girl Father, uncle and brother arrested for alleged sexual abuse of 16-year-old school girl Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 11, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.