Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Man Arrested for Trying to Kiss a woman

Gossip Lanka News - Man Arrested for Trying to Kiss a woman
nia kej;=fï§ ldka;djlg nf,ka ydÿ fokak .syska

l|dk ß,jq,a, fld<U ó.uqj m%Odk ud¾.fha nia kej;=ul /§ isá ;reKshlg nf,ka ydÿjla fokak ye¥ mqoa.,hl= Bfha ^2& l|dk fmd,sish úiska ielmsg w;awvx.=jg f.k ;sfí'fmd,sia 119 yÈiais weu;=ï wxYhg ,enqKq meñKs,a,lg wkqj fudyqj w;awvx.=jg f.k we;'fndfyda fokl= n,d isáh § wod, mqoa.,hd ;reKsh ism .ekSug W;aidy l< nj mejfia'iellre tu wjia:dfõ§ wêl f,i u;a meka mdkh
lr isá neúka wo Èkfha§ wêlrkhg bÈßm;a lsÍug kshñg nj lodk fmd,sish meùh'
Gossip Lanka News
Man Arrested for Trying to Kiss a woman Man Arrested for Trying to Kiss a woman Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, April 03, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.