Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals

Gossip Lanka News, gossiplanka, gossip-lanka, gossip lanka hot news, hiru gossip, hirugossip
fyd~la tlal bmÿk oeßh foúfhla fj,d ^ PdhdrEm iy ùäfhda &

bkaÈhdfõ W;a;r m%foaYa w,s.%dys fydඬla iys;j Wmka oeßhla tys fjfik ckhd foaj;ajfhka mqokakg mgkaf.k we;ehs yskaÿia;dka ghsïia mqj;am; wkdjrKh lr ;sfí'
Gossip Lanka News
weh .Kfoúhkaf.a wj;drh hehs Tjqka úYajdi flf¾'miq.sh n%yiam;skaod Wm; ,enQ fï oeßhg weia folg uOHfhka bÈßhg fkrk ,o fldgila ;sfí'wehj woykakg fm<Uqk msßia th fydඬje,la hehs úYajdi
lrhs'fï mqj; ie,ùu;a iu. ´ï m%ldYa yd i¾fõYaf.a ksjig we§ tkakkaf.a m%udKh Èfkka Èku jeäj we;ehs bka§h udOH jd¾;d lr ;sfí'

we;euqka wehg .Kfoúf.a ìßh hk wre;ska .Km;sks f,i iqr;,a kulao mg neo we;ehs jd¾;d fõ'

tu mjqf,a isõjekshd weh jk w;r wef.a mshd úYajdi lrkafka weh Tyqg jdikdj /f.k wd njhs'óg fmr fujeksu wdldrfha fydඬla iys; msßñ orejl= Wm; ,nd we;s w;r Tyqg jeä Èkla Ôj;a ùug jdikdj ,eî fkdue;'flfiajqjo ffjoHjre mjikafka fuh cdk úlD;s ;djhla njhs'
Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals

Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals

Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals

Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals

Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals
Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals Baby girl born in India with a 'trunk' is being worshipped by locals Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.