Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Minister Smriti Irani finds peeping cameras in clothing store

Gossip Lanka News - Minister Smriti Irani finds peeping cameras in clothing store
iqrEmS foaYmd,k{jßhla we÷ï udre lrk yeá lfâlÈ fydfrka ùäfhda lr,d - ùäfhda

l,la isri àù kd,sldj Tiafia úldIh jQ uyf.or fg,s l;dud,dfõ r.mE iañß;s brdks we÷ï ñ,§ .ekSug .sh f.daj k.rfha frÈms<s wf,úie,l we÷ï we.,d n,k l=áh ;=< leurdjla ;sîu ms<snoj weh fmd,Sishg meñKs,s lr ;sfnkjd'th ÿgq jydu mÍlaId l< weu;skshg oek .; yels ù we;af;a frÈms<s wf,úief,a mß.Klfha wef.a rej o ùäfhda.; ù we;s
njhs'fï iïnkaOfhka wod< frÈms<s wf,úief,a mqoa.,hka 4 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

bka§h uOHu rcfha wud;Hjßhla o jk iañß;s brdks yeÈkafjkafka bkaÈhdfõ isák iqrEmS;u foaYmd,k{jßhl f,ihs'


Gossip Lanka News - Minister Smriti Irani finds peeping cameras in clothing store

Gossip Lanka News - Minister Smriti Irani finds peeping cameras in clothing store

Gossip Lanka News - Minister Smriti Irani finds peeping cameras in clothing store

Minister Smriti Irani finds peeping cameras in clothing store Minister Smriti Irani finds peeping cameras in clothing store Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, April 04, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.