Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake
fkamd,hg w;ajQ ìysiqKq brKug fya;=j fuho@
l,ska ojfia foaj mQcdjlg i;a;= ,laI 3la ur,d'''''
^ixfõ§ wh n,kak tmd&

Nqñ lïmdj we;s ùug fmr isÿ jQ isoaêhla ms,snoj úfoia udOH mjd wjOdkh fhduq lr yudrh'

25 jk fikiqrdod fkamd,fha ngysr m%foaYfha we;s jQ ;o n, Nqñ lïmdjlska Ôú; ydks" f.dvke.s,s j,g w,dNdks is¥ùï iy mqoa.,hkag ;=jd, isÿùï ms,sn| jd¾;d jqkd'
NQ p,k udmlfha 7'9 l w.hla jd¾;d l< fuu p,kh isÿù we;af;a w. k.rh jk l;aukavq iy zfmdlaydrdZ ^Pokhara& k.rh w;rhs'

fï p,kh iy miqj we;sjQ miqlïmk fya;=fjka  mqoa.,hka 3200 lg jeä msßila Ôú;laIhg m;ajQ  w;r ;j;a 6500 lg jeä msßila ;=jd, ,nd ;sfnkjd' ;ju;a iqkanqka w;r u<isrere fidhd fufyhqï isÿ lrk w;r" ñh .sh .Kk 3200g;a jvd by, hd yels njhs úfoia jd¾;d ioyka lf,a'

fï mqj; f,dalhlau okakd mqj; Wj;a fndfyda fofkla fkdokakd mqj; fufiahs'

Nqñ lïmdj we;s ùug fmr fkamd,fha bka§h foaY iSudj wi, m%foaYhl§  meje;a jQ foaj mQcdfõ§" ) ó yrla"t¿jka iy úúO j¾.fha l=re,a,ka ,laI 3 lg wêl .Kkla urd oud ;sfnkafka foúhkaf.a wdYs¾jdoh ,nd.ekSug lshñka' tys ó yrla muKla 5000 lg jvd m%udKhla isg ;sfnkjd' fuu mQcdj óg fmr mj;ajd we;af;a 2009 jif¾§ jk w;r 2009 jif¾§ fo,laI mkia oyilg jvd i;=ka urd oud ;sfnkjd'

Nqñ lïmdj we;s ùug fmr úYd, ìulg fuu wysxil  i;=ka z;=ka ,laIhuZ .d,a lr ishÆ i;=ka urd oud we;'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Nepal Earthquake - What happened in Nepal before Earthquake
What happened in Nepal before Earthquake What happened in Nepal before Earthquake Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, April 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.