Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

9-Year-Old Girl Pregnant After Being sexually abused By ISIS fighters

Gossip Lanka- 9-Year-Old Girl Pregnant After Being sexually abused By ISIS fighters
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
oy fofkl= tl;= ù 9 yeúßÈ oeßhla ÿIKh lr,d
IS ;%ia;jdÈf.a ;j;a ñf,aÊc l%shdjla

jhi wjqreÿ kuhl oeßúhla iuqy ÿIKh l< mqj;la brdlfhka jd¾;d fõ'

fuf,i fuu oeßúhj IS igkaldóka 10 fofkl= úiska ÿIKh lr ;sfí'

lekvdfõ remjdyskS jevigyklg tla fjñka lefkaähdkq cd;sl hqi*a odjq;a fuu isÿùu ms<sn|j fy<slr ;sfnk w;r Tyq brdlfha iyk lKavdhï j, fiajfhys ksr; jkafkls'


Tyq jeä ÿrg;a mjid we;af;a IS igkaldóka úiska fujeks ,dnd, jhialdr oeßúhka fndfyduhla Tyqkaf.a ldu wdYdjka i|yd Ndú;d lrk njhs'

th tu oeßúhkaf.a ðú; úkdY lrk l%shdjla njo fuu oeßúhkaj n,y;aldrfhka Tyqkaf.a wdYdjka ikaysÿjkak Ndú;d lrk njo Tyq mjihs'

n,j;a rgj,a W;aiy .;a;o ;ju;a fuhg úi÷ula fiùug wiu;a ù we;s nj úfoia udOH jd¾;d lrhs'
9-Year-Old Girl Pregnant After Being sexually abused By ISIS fighters 9-Year-Old Girl Pregnant After Being sexually abused By ISIS fighters Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, April 13, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.