Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

7-year-old boy dies in Yakkalamulla - Update

hla‌l,uq,af,a fmdä mq;d uerefõ w;jr lr,d
iellrejka 14 yd 17 úfha miqjkakka

hla‌l,uq,a, fmd,sia‌ jifï§ i;a yeúßÈ mdi,a orejl= meyerf.k f.dia‌ isrlr ;nd .ksñka w;jr lr >d;kh lsÍfï isoaêhg iïnkaO ìysiqkq l;dkaorhl iq,uq, wkdjrKh lr.;a fmd,sish iellrejka fofokl= w;awvx.=jg .ekSug iu;aj ;sìKs'

kdlshdfoKsh f;,a,Uqr ufyaia‌,kaâ j;af;a mÈxÑ uqKshkaä mqjfkaIa rdcd iy mdKa‌ä iqcd;d hk hqj,f.a fojeks orejd jQfha mqjfkaIa rdcd ,la‌ud,a ^7& h' hla‌l,uq,a, ufyaia‌,kaâ j;= hdfha j;= lïlrejka f,i fiajh l< mqjfkaia‌ rdcd hqj,g orejka ;sfofkls' fojekshd jQfha ,la‌ud,ah' mqxÑ ,la‌ud,a f;,a,Uqr úoHdldka;s úoHd,fha fojeks jifrys bf.kqu ,enQ yqrenqyqá fldÆ fmdâfvls'
ta wjdikdjka; Èkh jQ miq.sh 08 jeksod o mqreÿ mßÈ ,la‌ud,a mdi,a .sfhah' mdi, wjikaj ,la‌ud,a ksjig meñfKkafka oyj,a 12'00 miq jQ miqjh' fufia meñfKk fyf;u Èjd wdydrh f.k j;a; my, msysá l%Svdmsáhg f.dia‌ ;snqfKa tÈk oyj,ah' tfia fi,a,ï lsÍug .sh fï fldÆ fmdâvd kej; ksjig tkafka ke;'

fuu orejdf.a w;=reoka ùu ms<sn| foudmshkaf.a wjOdkhg ,la‌jkafka tÈk mia‌jrefõh' t;eka isg orejdf.a foudmsfhda fuu orejdg isÿjQfha l=ula‌ oehs oi wf;a fidhkakg jQy' .ï jeisfhdao rd;%sfha fuu orejdg isÿjQfha l=ula‌ oehs le,E mSrñka fidhkakg jQy' fuu w;=reoka ùu ms<sn|j hla‌l,uq,a, fmd,sishg orejdf.a foudmshka meñKs,s lr ;snQ w;r hla‌l,uq,a, fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il wd¾' mS' rdcmla‍I uy;d we;=¿ ks,OdÍka o tla‌j orejd ms<sn| fidhd n,kakg jQy' kuq;a ,la‌ud,a fidhd .ekSug yels jQfha ke;'

Èfkka Èk f.ù hñka ;sìKs' miq.sh wfma%,a 12 jeks bßod Èko ,la‌u,a .ek fidaÈis lsÍï l%shd;aul úKs' tfia fidhd ne,Sfï§ b;d lDDr jO ysxidjkag f.dÿre jQ fï mqxÑ orejdf.a ksi, isrer ufyaia‌,kaâ j;af;a .rdjegqK ,hska ldurhla‌ ;=< ;sìh§ yuqúKs'

yh y;r fkdf;afrk fï ore meáhdf.a >d;kh fya;=fjka m%foaYhu lïmdjg ,la‌j ;sìKs' fï >d;kh isÿ lf<a ljqo hkak ms<sn| mÍla‍IK fmd,sish wdrïN lr ;snqfKa ,ys ,ysfhah'

fufia mÍla‍IK wdrïN l< hla‌l,uq,a, fmd,sisfha ia‌:dkdêm;s wd¾' ã' rdcmla‍I uy;dg fuu >d;kh iïnkaO fydavqjdjla‌ ,eî ;sìKs' ta wkqj l%shd;aul jQ fmd,sish oyy;a yeúßÈ ;reKhl= iy oyy;r yeúßÈ isiqjl= fuu >d;kh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .kq ,eìKs'

wk;=rej fuu lDDr;r >d;kh ms<sn| iq,uq, wkdjrKh lr .ekSug fmd,sish iu;a jQfha iellrejkaf.ka lrkq ,enQ m%Yak lsÍïj,§h' fmd,sia‌ mÍla‍IKj,g wkqj fuu >d;kfha iq, uq, fufiah'

,la‌ud,a fi,a,ï lrñka isáh§ t;ekg meñKsfha j;= ,hsfï mÈxÑj isák whsh,d fofofkls' Tjqka ,la‌ud,a y÷kk ñ;=rkah' fudjqka iu. l;sld lrñka isáh§ tla‌ whl= ,la‌ud,ag l=reïnd leãug heug l;d lr ;sìKs' l=reïnd îug wdidjla‌ oela‌jQ fï wysxil fkdorejd whsh,d fofokd iu. l=reïnd îug heug tlÛ úh'

whsh,d fofokdf.ka tla‌ whl= w; fmdar Wrhla‌ o ,Kq o ;sìKs' ta l=reïnd leãug j<,a,la‌ ;ekSug fukau fmd,a f.k taug .;a tajd úh yelshhs mqxÑ ,la‌ud,ag isf;kakg we;' tfyu;a ke;akï Tyqg ta ms<sn| ;elSula‌ fkd;sfnkakg we;'

fmd,a.ia‌ ;sfnk biõjg heug we;af;a l=vd Èh mdrla‌ ;rKh lrñks' fuu Èh mdrg nei whsh,d fofokd uqyqK lg fidaod .kq ,eìKs' mqxÑ ,la‌ud,a o uqyqK fia§ug my;a jQjd muKs miqmiska jeÿk md myrla‌ fya;=fjka ,la‌ud,a j;=f¾ weof.k jeáKs' isoaêh fya;=fjka ìhg m;a whsh,d fofokdf.ka m<uq jekakd wehs whsfha ,la‌ud,ag .eyqfõ hEhs jeäu,df.ka úuiSh'

miqj fï fofokd ,la‌ud,a Tijdf.k hkafka w;yer oeuqk ,hska ldurh fj;h' tys§ fofokd j;=r bi ,la‌ud,af.a isysh ,ndf.k ;sìKs'

miqj fofokdf.ka jeäu,d nd,hdg mjid ;snqfKa kej; j;=r f.k tk f,ihs' ta w;rjdrfha jeäu,d úiska mqxÑ ,la‌ud,ag ,sx.sl wmfhdackhla‌ isÿlr ;sìKs' tys§ orejd úfrdaOh mEu ksid ,la‌ud,ag jeäu,d úiska o;la‌ lefvkakg myr § we;s njo fmd,sia‌ mÍla‍IKj,§ fy<sj ;sìKs'

orejd wmfhdackhg ,la‌lrk jeäu,d Tyq /f.k wd fmdfydr Wrh ;=<g ,la‌ud,a oud lg .eg.id oud we;af;a is;ams;a ke;s kreuhl= ú,ih' miqj ,hska ldurfha uq,a,lg fï fkdorejd weo ouk mdm;rhka t;ekska msgj f.dia‌ ;snqfKa miqod kej; tk woyisks' kuq;a jeäu,dg fyda nd,hdg tÈk fmrjrefõ ,la‌ud,a oud isák ;ekg tkak ,eî ke;' ta ,hsfï mej;s odkhla‌ ksidfjks' tfiau ,la‌ud,a fidhd fjfyfik wh iu. tla‌j fï fofokd o ,la‌ud,a fiùfï fufyhqugo odhl ù ;sìKs'

miqod mia‌jrefõ nd,hd jeäu,df.ka úuid ;snqfKa wrEg fudlo fj,d ;sfhkafka lshdh'

uu n,kakï W!j' WU tkak jqjukd kE t;ekg hEhs jeäu,d ms<s;=re § ;sìKs'

miq.sh 10 jeksod o nd,hd úiska jeäu,df.ka kej; wid ;snqfKa wrE ,sy, oeïuo whshd hkqfjks' oeka fjkak ´k Tla‌fldu foaj,a wms fokakg fj,d bjrhs hkqfjka jeäu,d fojekshdg ms<s;=re § ;sìKs' bka miqj lsisjla‌ fkdokakdla‌ fuka ,la‌ud,a fiùfï fufyhqug tla‌jk jeäu,d;a nd,hd;a fofokdu fjfyi fjñka ,la‌ud,a fidhd ;sìKs'

flfia fj;;a fuu orejdf.a u< isrer yuqj ;snqfKa wfma%,a ui 12 jeksodh' Tyqf.a u< isrer yuqùfuka miqj u<.ug o iyNd.s jk jeäu,d;a nd,hd;a isxy, wÆ;a wjqreoafoka miqj .fuka msgj f.dia‌ we;'jeäu,d ysksÿu m%foaYfha f;a lïy,l fiajhg f.dia‌ we;'

nd,hd mkx., m%foaYfha ñ;a;kshlf.a ksjig f.dia‌ ;sìKs' fuu isoaêh ms<sn|j mÍla‍IK meje;ajQ fmd,sish iellrejka fofokd w;awvx.=jg f.k m%Yak lsÍïj,§ fuu >d;kfha ishÆ iq,uq, fy<sj ;snQ w;r orejdf.a f., ñßld urd oud we;ehs wkdjrKh ù ;sìKs'

l=vd orejka ms<sn| wkdrla‌Is; fuu iudcfha oeä wjOdkh fhduq l< hq;= njg fuu wjdikdjka; l;dj kej; jrla‌ idla‍Is imhk nj lsj hq;=j we;'

 tia‌' fla' l¿wdrÉÑ" ,,s;a pdñkao"  rùkao% pkao%,d,a

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive